ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ހަސަން ލަތީފް

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިކަމާއެކު ފާރަވެރިވުން: ހަސަން ލަތީފް

  • ގާނޫނުތައް ހަދަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް
  • ވުޒާރާތަކުން މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތަށް ރަނގަޅަށް މޮނީޓަރ ކުރާނެ
  • ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ދަނީ ބާރުތައް ދޫކުރަމުން

ކ. މާލެ | 29 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:48 | 3,045

މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަން ހަސަން ލަތީފް - މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިކަމާއެކު ފާރަވެރިވުން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގުދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ހިންގަނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުން ދިނީ ވަރަށް ބޮޑު މަގުސަދެއްގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައިވާ ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި، މަޖިލީހުން މިކުރާ މަސައްކަތްތަކީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ކަމަށާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުން ވަރަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ތަންފީޒީ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް އަދި މިނިސްޓްރީތަކަށް ވެސް ދޫކުރާއިރު، މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ޖަވާބުދާރީކުރުވާއިރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސަތަކީ ވާގިވެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވުން ކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބާރު ދީފަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަހައްޓާގެން މިތިބެނީ. ކިހިނެތްތޯ ދެން އެކަން ކުރަނީ. އެކަން އެގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް ނުކުރާ ކަމަށްވާނަމަ ވަޒީރުން ވެސް ހާޒިރުކުރާނަން. ކޮމެޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ހާޒިރުކުރާނެ. އެކަން ނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ވެސް ބަލާނެ. އެއީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޖެހެނީއެއް ނޫން. އެއީ މިނިޒާމު އޮންނަގޮތް.

~ ހެންވޭރު ހުޅަނގުދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް ކުރި އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށާއި، އެ އިތުބާރު ނަގާނުލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.