ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އިބްތިހާލް މަރާލި މައްސަލަ

އިބްތިހާލްގެ މަންމައަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

  • ދައުލަތުން އެދެނީ އާފިޔާއަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ދިނުމަށް
  • އާފިޔާގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ
  • އެއީ މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއާއި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދައުވާ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 26 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:29 | 38,326

އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިބްތިހާލް މަރާލި މައްސަލަައިގައި، އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު މަނިކުއަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ދިނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން އެދިއްޖެއެވެ.

އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާގެ މައްޗަށް 2 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާއިރު، ޤަސްދުގައި ކުއްޖަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އާފިޔާ ދިން އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އިބްތިޙާލުގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވާތީ ކަމަށާއި، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން އިބްތިޙާލަށް އަނިޔާކޮށް، އިހުމާލުވެ އޭނާގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އާފިޔާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ އ ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ދައުލަތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ޤާނޫނޫލް އުޤޫބާތުގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބަލާ މިންގަނޑުގައިވެސް ހެކި އެބަ ހުރި ކަމަށާއި، ވީމާ އާފިޔާއަށް އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ދިނުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިތުރު ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި އާފިޔާ ކުށަށް އިއުތިރާފު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފަނޑިޔާރަކާއި ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި އާފިޔާ ވެފައިވާ އިއުތިރާފަކީ ގަޟާއީ އިއުތިރާފް (ޖުޑީޝަލް ކޮންފެޝަން) އަކަށްވާއިރު، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، މި އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަ ވެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ޝަރުއީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ގާޒީގެ ކުރިމަތީގައިވާ އިއުތިރާފު ބަލައިގަތުމުގައި ދެ ހާލަތެއްވާ ކަމަށާއި، އިއުތިރާފަކީ އާދަމުގެ ދަރިއެއްގެ ޙައްޤަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ އިއުތިރާފު އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެ ކަަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން، އާފިޔާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައިވާއިރު، އެސެސްމަންޓް ހެއްދެވި ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރ އާއިޝަތު އަލީ ނާޒުގެ ހެކިބަހުގައިވެސް އާފިޔާގެ ހަމަ ބުއްދި ފިލައިދާނެ ވަރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރު ގެއްލިގެން ދާނެ ފަދަ "ސައިކޯޓިކް ސިމްޕްޓޮމް"އެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހުރި ނަމަވެސް އާފިޔާގެ ވިސްނުމުގެ ތޫނުފިލިކަމާއި، ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އާދައިގެ އެހެން އިންސާނުންނެކޭ އެއް ހަމައެއްގައި ހުރިކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަދި އާފިޔާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރު ނުފޯރުވޭ ފަދަ ނަފްސާނީ ޙާލަތެއް އޭނާގެ ނެތްކަންވެސް ޑރ ނާޒްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރު އާފިޔާ އިންކާރު ކުރި ނަމަވެސް އާފިޔާގެ ބަޔާނާއި އިއުތިރާފަކީ ވަށައިގެން ހުރި ކަންކަމަށް ބަލައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅުވާލެވޭ ކަމެއްކަން ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އާފިޔާގެ ބަޔާން: އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔައިރު އިބްތިޙާލު މަޑުމަޑުން "މަންމާއޭ" ކިޔާ ގޮވާލި

މި މައްސަލައިގައި އާފިޔާ ތަހުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އާފިޔާގެ އިއުތިރާފުގައި އިބްތިޙާލު މަރުވި ދުވަހު ކަންކުރި ގޮތް ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. އެގޮތުން އެދުވަހު އާފިޔާގެ އެހެން ދަރިއަކާއެކު އިބްތިޙާލް ކޮޓަރީގައި ނިދާފައި އޮއްވައި އޭނާ ނޭވާ ހާސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަރުގައި ހިފި ކަމަށާއި، ކަރުގައި ހިފަމުން ދިޔައިރު އިބްތިޙާލުގެ ކަރުން ލޭ އަންނަމުން ދިޔަތަން ފެނުނުކަމަށް އާފިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެވަގުތު އިބްތިޙާލު މަޑުމަޑުން "މަންމާއޭ" ކިޔާ ގޮވާލި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެވަރުންވެސް ދޫނުކޮށް ކަރަށް ބާރުކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ އިއުތިރާފުވެފައިވެއެވެ.

އެވަގުތު އިބްތިޙާލުގެ ހަށިގަނޑު މަޑުމަޑުން ހަރަކާތް ހުއްޓެމުން ދިޔަ ކަމަށާއި، އެހިސާބުން އާފިޔާ ތެދުވެ އޭނާގެ ފައިން އިބްތިޙާލް ގައިގައި ތެޅި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭރު އިބްތިހާލުގެ ހަރަކާތެއް ނެތް ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް އިބްތިހާލުގެ ދަތްދޮޅިދަށުގައި ގޮއްމުށުން ޖެހި ކަމަށާއި، އޭރު މަޑުމަޑުން ކުކުރާލުން ފިޔަވައި އިބްތިހާލުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތްކަން އާފިޔާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އާފިޔާ އިތުރަށް ބުނީ، އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު އޭނާ އަވައްޓެރިއެއްގެ ގެއަށް ދިޔަ ކަމަށާއި، ގެއަށް ގޮސް ހިންދީ ޑްރާމާއެއް ބަލަން އިން ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން ގެއަށް ދިޔަ އިރު އިބްތިހާލް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތިފައި އޮތް ކަމަަށާއި، ބަންޑުން އޮއްވައި އަނެއްކާވެސް ފައިން ޖެހިއިރު ހަރަކާތެއް ނެތުމުން ކަރަށް ފެން އެޅިކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެތެރެހައްޓަށް ފެންތައް ނުގޮސް ބޭރުވި ކަމަށާއި، އެހިސާބުން ވަގުތުން ދުވެފައި ނުކުމެ އަވައްޓެރިއެއް ގާތަށް އެހީއަށް އެދި ގޮވި ކަމަށް އާފިޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައަކީ މަރުގެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާތީ ދައުލަތުން ވަނީ ހަމައެކަނި އާފިޔާގެ ބަޔާނަށް ބުރަވުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ކިތާބީ އަދި ޝަފަވީ ހެކިތަކެއްވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އާފިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގިނަ ހެކިވެރިން ވަނީ އިބްތިޙާލަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކާއި، ފެނުނު މަންޒަރުތައް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔާދީފައެވެ.

އެގޮތުން އިބްތިޙާލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނު އިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަން ޑޮކްޓަރުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާއިރު، އިބްތިޙާލް މާލެ ފުރުވާލުމުގެ ކުރިން އާފިޔާ ގާތުގައި އޭނާގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑު ބޭއްވުމަށްފަހު، ފަހު ފަހަރަށް މޫނު ދެކިލަން ބޭނުންތޯ އެހުމުން "މޫނު ދެކެން ބޭނުމެއް ނޫން" ކަމަށް އާފިޔާ ބުނެފައިވާކަމަށް ޝަފަވީ ހެކިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން، އިބްތިޙާލް މަރާލުމުގެ ކުރިންވެސް "މިއަދު ހަމަ ތެޅި ތެޅީނުން މަރާލާނަން، އޭރުން މީހުން ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ" ކަމުގައި އާފިޔާ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެން ދޭހަވަނީ އިބްތިޙާލް މަރާލުމުގައި އާފިޔާގެ ނިޔަތް ކުރިންވެސް އޮތްކަމަށް ކަން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި އާފިޔާ ފާހަގަކުރި ކަންކަން

ޤަސްތުގައި ކުއްޖަކު ނުމަރަން، އަނިޔާއެއްވެސް ނުކުރަން ޤަސްތުގަައެއް، ޑޮކްޓަރުގެ ރިޕޯޓްވެސް އެއީ ހުސް ދޮގު، އެއްފަހަރު އެކައްޗެކޭ ނުވެސް ކިޔާ، އިތުރަށް ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކައެެއް ނެތް

~ އިބްތިޙާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ

މި މައްސަލައިގައި އާފިޔާއާ ދެކޮޅަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށްބަލާއިރު، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށައެޅިފައިވާ 2 ދައުވާވެސް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގައި މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރުމަށް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.