އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ވަސީލަތްތައް މަދުވުން: ޖެންޑަރ

  • ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން: ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު
  • ކުދިން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށައެޅޭ މައްސަަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅަން: ޔުމްނާ
  • ކުޑަކުދިންގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން: ޖެންޑަރ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 26 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 08:49 | 2,590

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަސް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ، ފިޔަވަތި - ޓްވިޓަރ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަހައުލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް މަދުވުން ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފާތިމަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާ ކުދިންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި މަހައުލެއް ހޯދައިދީ އެކަށިގެންވާ ރައްކާތެރި ކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި އެކު ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ޔުމްނާ ފާހަގަކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގައި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޖްތިމާއީ ދާއިރާއަށް، މިސާލަކަށް އެކުލަވައިލެވިފައި އޮންނަ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންވެސް އަސްލު އެ ޕްރަރަޓައިޒް ނުވެދާތަން ފާހަގަވެގެންދޭ. އެއާއި އެކު ވެސް މިހާރުވެސް ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި އެކުވެސް ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ.

~ ފަތިމަތު ޔުމްނާ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަޅާނުލާ މައްސަލައާ އެ ކުދިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދޭ މައްސަލަ އަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ތިލަވާ މައްސަލަތަކެެވެ. ޖެންޑަރގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުއްޖަކު ނަގަނީ އާއިލާގައި ނުވަތަ ގާތް ތިމާގެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކުއްޖަކު ބެލޭނެ ހާލަތެއް ނެތުމުންނެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކުދިން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލިބޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އަލަަށް އެކުލަވައިލި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް އެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ވެސް މި ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްވާން ޖެހެނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ތިބޭ މުއައްސަސާތައް، ކުޑަ ކުދިންގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. ގާނޫނުގައި ހުރި ބައިތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.