އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ، މިއަދުން މިއަދަށް ކޯލިޝަން އުވާލަންޖެހޭ: ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް

  • ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އުފައްދައިގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މުއައްސަސާތައް ދަނީ ފެއިލްވަމުން ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި
  • ސަރުކާރު ފެއިލް ވުމުގެ ކުރިން މިސަރުކާރުން ވަރަށް ފުންކޮށް މިކަމާއި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 25 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:47 | 25,506

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް - މަޖިލިސް

މިއަދުގެ ހަޤީޤަތަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްޙަކީމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޔުޓިލިޓީ ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން އަބްދުﷲ ޝަހީމް ވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ބިލްތައް ހުށަހަޅައިގެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އުޅޭއިރު އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެބިލްގައި އެކަން ކުރާނެ އުސޫލުތަކަކާއި ހަމަތައް ލިޔުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ޖެހޭކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މަސްވެރިންގެ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ އާއި އެކަން މިނިސްޓަރ ބައްލަވާތޯ ޝަހީމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ކީއްތޯ ކުރެއްވީ؟ މަސްވެރިންގެ ހާލަތު ދަންނަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ އެހެންވީމާ ހަގީގަތަށް ބުނާނަމަ އަސްލު މިއަދު ފުންކޮށް އެބަވިސްނަންޖެހޭ. މިތަނަށް އައިސްސަ ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔާފައި ރީތި ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްވާން އެބަޖެހޭ. ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށްވަންޏާ މިތަނަށް އައިއްސަ އެވާހަކަ އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. މިއަދު ހަގީގަތަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ފެއިލްވެއްޖެ. ފެއިލްވެއްޖެ. އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ. ދެއްވާފައި އެމިނިސްޓްރީ ހިންގޭ ވަރުގެ މީހުން އެތަނަށް ލައިގެން ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވާ. އެއީ މިގައުމު މާދަމާވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ތިބި މީހުންނަކީ. މިއަދު އެނގޭ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ކަންކަން ދިމާވީމާ ޓޫރިޒަމަށް އެބަ އަސަރުކުރޭ. އެކަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ދިވެހި މަސްވެރިން އެތިބީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ރާއްޖެ ނަގައި ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން. އެކަމަކު އެބޭފުޅުންނަށް އެފުރުސަތު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ވާކަށް ނެތް.

~ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްޙަކީމް

ޝަހީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އުފައްދައިގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޯލިޝަންގައި ތިއްބެވި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަން ހަދާފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުން ގޮތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ މީހުން އިސްކޮށްގެން ބޯޑުތަކަށް ލެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާ މިއަދު މިއޮތީ ފެންނަން ކަމަށާއި މުއައްސަސާތައް ދަނީ ފެއިލްވަމުން ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރު ފެއިލްވުމުގެ ކުރިން މިސަރުކާރުން ވަރަށް ފުންކޮށް މިކަމާއި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއަދު ކުންފުނިތައް ހަދާ މިކުންފުނިތަކަށް ލާފަތިބި އެމްޑީއާ ޑީއެމްޑީން ކަންކުރަމުންދާގޮތް ވަރަށް ރަނަގަޅަށް މިސަރުކާރަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރު އުވާލާ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބާރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެކޭ ބުނާތީ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުން ރުޅި އަންނަނީ. ރުޅި އައިސްގެން ޖެއްސުން ކުރުން ނޫންކަމެއް ނުކުރޭ. މިއަދުން މިއަދަށް ކޯލިޝަން އެބަ އުވާލަންޖެހޭ . ކޯލިޝަން އުވާލާފައި އެމްޑީޕީން ހެޔޮވެރިކަމެއް މިގައުމުގައި ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ބާރު އެމްޑީޕީއަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަނީ އެމްޑީޕީ. އިތުރު ބަޔަކަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު. ކޮންކަމެއްތޯ ރަނގަޅުވަނީ ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ތިބީމާ. ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުން ކުރަނީ. ސަރުކާރަކަށްވެސް ނޫން. ދެން އަންނަ ދައުރެއްގައި އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ރުޅިއެރުވުން ނޫންކަމެއް މިނިސްޓްރީތަކުގައި ތިބެގެން އެކަން ކުރަނީ. މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.

~ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްޙަކީމް

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މިވާހަކަތައް ދެއްކުމުން ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޯސްކޮށް ކަންކުރަމުންދާނަމަ އެވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިއަދު އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަފެންނަކަމަށާއި އެހެންކަމުން މަޖިލީހަށް އައިސް ސަރުކާރަށް ސަނާނުކިޔާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.