އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރިޕޯޓު - ސްނެޕްޗެޓް

ސްނެޕްޗެޓް ސްޓްރީކް ގެއްލޭކަން ހަނދާންކޮށްދޭ އެކުވެރިއަކީ ކާކު؟

  • މިއެޕްލިކޭޝަނުން ގުޅުން ބަދަހިވޭ
  • މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު މިއެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރޭ
  • މިއެޕްލިކޭޝަން ވުޖޫދަށް އައީ 2011 ވަނަ އަހަރު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 24 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:07 | 13,657

ޒުވާނެއް ސްނެޕެއް ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހޭބޯނާރާ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ގިނަ މީހުން އުޅޭއިރު ވަގުތުދާ ގޮތް ގިނަ ފަހަރަށް ނޭނގެއެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ބޭރަށް ޖެހެލުމަށް ނުވަތަ ކުޑަ ބްރޭކެއް ނަގަނީ ކޮފީ މޭޒަކުންނެވެ. ކޮފީ މޭޒުން ނިންމާލަނީ އެއް ނޫނެއެވެ. އިންސްޓަގްރާމް ނުވަތަ ސްނެޕްޗެޓުގެ ސްޓޯރީ އަޕްނުކުރާނެ ޒުވާނަކު މަދުވާނެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތަކުން މުނިފޫހި ފިލުވަމުންދާއިރު، ސްނެޕްޗެޓްގެ ސްޓްރީކަކީ ތަފާތު އެއްޗެވެ.

ސްނެޕްޗެޓްގެ ސްޓްރީކަކީ ދެމީހަކު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެކަކު އަނެކަކަށް ސްނެޕްކުރުމުން ސްނެޕްޗެޓް ފެންނަ އެއްޗެކެވެ. އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ސްނެޕްކުރި ވަރަކަށް ސްޓްރީކަށް އެކިކަހަލަ ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާނެއެވެ.

ސެނެޕްގެ ސްޓްރީކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާއިރު، ޗެޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ފޮޓޯ ފޮނުވި ނަމަވެސް ސްޓްރީކް އަރާނެއެވެ. މަޖާ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް ބައެއް މީހުން މިކަން ކޮށްއުޅެއެވެ.

ސްނެޕްގެ ސްޓްރީކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދެއްކި ބައެއް ޒުވާނުން ބުނީ ސްޓްރީކް ގެއްލުމުން ބައެއް ރައްޓެހިން ގުޅާ ނުރުހިގެން އެއްޗެހި ކިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ސްޓްރީކް ގެއްލޭކަމުގެ ނިޝާން އެރުމުން ފޯނުން ގުޅާ ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

ސްޓްރީކް ގެއްލުވާ ނުލަން ގިނަ މީހުން ބުނޭ

މީގެ އިތުރުން ޒުވާނަކު ކިޔާދިން ގޮތުގައި ސްޓްރީކް ގެއްލިގެން ބައެއް ރައްޓެހިން އަދަބުދީފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް އެންމެނަށް ހަފުތާއެއް ވަންދެން ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ބައެއް މީހުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ސްޓްރީކް ނުގެއްލި ސަލާމަތްވަނީ އެކުވެރިޔާ ނުވަތަ ސްޓްރީކް ގެއްލޭ މީހާ ގުޅައިގެން ނުވަތަ ފޭސްބުކްއިން މެސެޖްކޮށް ހަނދާންކޮށްދީގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ސްނެޕްގެ ސްޓްރީކް ދެމެހެއްޓުމަށް މިފަދަ ރައްޓެހިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

އޮފީހުގަ ވަރަށް ބިޒީކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑީގަ ވެސް މީހަކު ހަޅޭ ލަވާ ގަނެފާނެ. ސްޓްރީކް ގެއްލެނީއޭ. ސްނެޕް ކުރާށޭ ކިޔާފަ. މިކަހަލަ މަޖާ ކަންކަން ވަނީ.

~ ޒުވާނެއް ބުންޏެވެ

ބައެއް މީހުން ކިޔާދިން ގޮތުގައި ސްނެޕްޗެޓުން ބައެއް މީހުން އަދަބާ ޚިލާފުކަންކަން ކުރި ނަމަވެސް ސްނެޕްޗެޓަކީ ދޭދޭ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރަން މަޖާ އެޕްލިކޭޝަނެއެވެ.

ބައެއް ފަހަރު ހަވީރު ސައިކަލް ދުއްވަން ނުކުމެ އުޅޭ ގަޑީގަ ވެސް ބައެއް އެކުވެރިން ގޮވާލާފަ ބުނާނެ. ސްނެޕްއެއް ކުރާށޭ. ސްޓްރީކް ގެއްލެނީއޭ. ދެން ވަރަށް މަޖާ ކަމަކަށް މިކަން ވަނީ.

~ ' އެއާރޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނެއް

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސްނެޕްޗެޓަކީ އީވާން ސްޕީގަލް، ބޮބީ މަރޕީ އަދި ރޭޖީ ބްރައުން 2011 ވަނަ އަހަރު ސްޓެންފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަން އުޅުނުއިރު އީޖާދުކުރި އެޕްލިކޭޝަންއެކެވެ. ޕިކަބޫގެ ނަމުގައި މިއެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފުކުރި ނަމަވެސް އެނަން ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން މައްސަލަ ޖެއްސުމާއެކު، އެޕްލިކޭޝަންގެ ނަން ސްނެޕް ޗެޓަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.

ސްނެޕްޗެޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މަރކް ޒަކަރބަރގް ސްނެޕްޗެޓް ގަންނަން 03 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެޕްލިކޭޝަން ވިއްކާފައެއްނުވެއެވެ. މިހާރު ސެނެޕްޗެޓަކީ އިންކް ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ކޮންޕެނީގެ އުފެއްދުމެކެވެ. މިއީ ސްނެޕްޗެޓް ހިންގަންވެގެން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މިކުންފުނިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހެވާއި، ރަނގަޅު އޮންނައިރު، ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފައިފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ސްނެޕްޗެޓަކީ ފައިދާކުރާނެ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މުހިންމު އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.