އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން މަރުވަމުން އަންނަ މީހުން އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއެކު އެގައުމު ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް

  • މިހާތަނަށް އާއިރު އެގައުމުން ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން 8 މީހުން މަރުވެފައި
  • އެގައުމުން 28 މީހަކަށް ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފައި
  • 14 ޕްރޮވިންސެއްގައި ހުރި ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ހުރިހާ ތަނެއް އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 23 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:58 | 2,690

އިރާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަންނަނީ ފެތުރެމުން - އަލްޖަޒީރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާއަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން މަރުވަމުންދާތީ އެޤައުމު ތައްޔާރީ ޙާލަތަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު އެޤައުމުން ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން 8 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. މިއެންމެންނަކީވެސް އިރާނުގެ މީހުންނެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުގެ ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތައް އަދި ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު އެގައުމުން 28 މީހަކަށް ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ.

އިރާނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހު މިވައިރަސް ދެ މީހަކަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނިއިރު ހަމަ އެދުވަހު އެ ދެމީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. މި ދެމީހުންނަކީ މިވައިރަސް އިރާނުން ފެނުނު ކޫމް އިން އެހެން ސިޓީތަކަށް ގޮސްއުޅެފައިވާ ދެ މީހުންކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

މިވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އެގައުމުގެ 14 ޕްރޮވިންސެއްގައި ހުރި ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ހުރިހާ ތަނެއް އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ސްޓޭޓް ޓީވީން ބުނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކޫމް، ގިލާން، ކުރްދިސްތާން އަދި ވެރިރަށް ތެހެރާންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އިރާނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ކަލްޗަރަލް އަދި ސިނަމާ ހޯލްތައް މިހަފްތާ ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ތެހެރާންގެ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ސަބްވޭ ސްޓޭޝަންތަކާއި ފެންއަރުވާ ވަޑާންތައްވެސް ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތް 10 ދުވަހަށް އެގައުމުގައި ކުޅޭ ހުރިހާ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކެއްވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަސްތަކާއި ޓްރެއިންތަކާއި ކާރުތައް މިވައިރަސްއިން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ސާފުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އިރާނަށް މިވައިރަސް ދިޔަ ގޮތެއް އަދި މިހާތަނަށް އާއިރު ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިރާނުގެ އޮފިޝަލުން ލަފާކުރާގޮތުގައި އެގައުމުން މިވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ އެގައުމުގައި އުޅޭ ޗައިނާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން މިވައިރަސް އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފަ އެވެ. އެމީހުން ބުނާގޮތުން މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ އަސްލު އަދަދު ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެގައުމުގެ ސްޓޭޓް ޓީވީން އަންނަނީ މިވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭ އެކިއެކި މައުލޫމާތުތައް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާސްކު އަޅާނެ ގޮތާއި އަތްދޮންނަ ގޮތާއި އެނޫންވެސް މައުލޫމާތުތައް ދެމުންގެންދާއިރު މިވައިރަސްގެ އަސަރު އެގައުމަށް ކޮށްފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ސަރުކާރުން ހާމަނުކުރާކަމަށް ބުނެ އާންމު ރައްޔިތުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިޔު އެޗް އޯ އިންވެސް ވަނީ އިރާނުގައި މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އަދި މިވައިރަސްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އިރާނުން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުމާއެކު މެދުއިރުމަތީގެ އެހެން ގައުމު ތަކުންވެސް އަންނަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އިން ވަނީ އެގައުމުން ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ އިރާނުގެ ޓޫރިސްޓުން ތަކެކެވެ. ލުބުނާނުންވެސް ވަނީ އިރާނުގެ ކޫމް އިން އައި މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އިރާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިރާގުން ވަނީ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އިރާނުން މީހުންނަށް ނާދެވޭގޮތަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިރާނަށް ދާ ފްލައިޓްތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ. ކުވައިތުން ވެސް ވަނީ އިރާނަށް ދާ ފްލައިޓްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އެގައުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އިރާނުން ދިޔުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.