ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރަށްވެހި ފަތިސް

ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް މަރުކަޒީކޮށް ނުހިންގޭނެ، ކައުންސިލްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން: ރައީސް

  • މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނޫން ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދެވިފައި: ރައީސް
  • ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް މަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމަކީ ނާދިރުކަމެއް: ރައީސް
  • މިއަހަރާ ހަމައަށް ސާފުބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ލިބެން އޮތީ އެންމެ 40 ރަށުން، އެއީ ލަދުވެތިކަމެއް: ރައީސް

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 22:59 | 3,073

ރައީސް ސޯލިހު ރަށްވެހި ފަތިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ޓްވިޓަރ

މި ހިނގާ އަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގައި 500 ށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި މަރުކަޒީ ކޮށް އެހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަކީ ނާދިރުކަމެއް ކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި "ރަށްވެހިފަތިސް" ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް މިހާރު ދެވިފައިވާ ބާރާއެކީގައި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނޫން މިވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދެވިފައިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރާ އެކީގައި މިމަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ބަޔަކު ކުރިޔަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހޮވަންޖެހޭ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

500 ށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަހަރު ހިންގޭނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނިގުޅައިގަންފައިވާ ބާރުތައް އަނބުރާ ދިނުން. ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު ކުރުން. ލާމަރުކަޒީ މަގަށް މިސްރާބު ބަދަލުކުރުން. މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުން. ބިންތަކާއި ރަށުގެ މުއްސަނދިކަން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން. އެކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރުދީފައި މިވަނީ. ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މިއެދެނީ މިބަދަލުގެ މުގުލުގައި ތިބި މިޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް. މިފިކުރަކީ ދެވަނަ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ފިކުރެއް ނޫން. މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމެއް. ދެން އޮތީ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ. މިކަން ކުރެވޭނީ މިފިކުރާއި މިވިސްނުން ހިތުތެރޭގައި ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކަށް. އެކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް.

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ތަނަށް ބަލާއިރު ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފަޅުވުމުގެ އިތުރަށް އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަން އޮތީ މާލެއިން ކަމަށެވެ.ތޮށްޖެހިފައިވުމާއިއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ހާއްޔަކަށްވެފައިވާ ވެރިކަންކުރާ މާލެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހައްލަކީވެސް ލާމަރުކަޒުކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ޖަމާވާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ކުރި ކަންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ނުލިބި މާލެއަށް ލިބެމުންއައީ ނިކަމެތިކަންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އެކަމަކީ ތަރައްޤީ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އޮތް އުންމީދު ފަނޑުކޮށްލި ވިސްނުމެއްކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަކަމަށާއި އެއީ މުހިންމު ވާހަކަ އެއްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސާފުބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ލިބެން އޮތީ އެންމެ 40 ރަށުން ކަމަށްވާއިރު އެއީ ލަދުވެތި ވާހަކައެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މިއީ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ. ޑިމޮކްރަސީ އާއެކު މިބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެންނަށް މިވަނީ ހުޅުވިފައި. އަދި އެރައްޔިތުން އެދޭ ބަޔަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް މަގު ހުޅުވިގެންދިޔައީ. އަދި އިންތިޚާބުގައި ވީ ވައުދުތަކާއި ވައުދުތައް ފުއްދާ މިންވަރަށް ބިނާކޮށް އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ބައްޓަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. މިއީވެސް އެފަދަ ވަގުތެއް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަޅުގަނޑު ވައުދުވީ ފަދައިން ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރެވިގެންދާނެ. މިހާރު ނުހެދި ހުރި ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިންކުރުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ.

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްވެހި ފަތިހަކަށް މިއަލިވިލެގެން ދަނީ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށް ވޭންހުރި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދުގެ ވަގުތުކޮޅެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވަރަށް އަސަރާއެކު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވި އެއް ދުވަސް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.