އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް

އައު ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް އުނދަގޫތަކާއެކު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ މިސަރުކާރުން: ޔައުގޫބް

  • މިކަންތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރު ނިންމާފައި އެވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ ވާނެ ގޮތަކަށްކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި
  • އެއްކޮޅުގައި އޮތީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ގޮތްތަކެއް ނިންމާއިރު ދަތިތަކެއް ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާނެ ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:31 | 7,980

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިނުމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ނިންމާ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް ލިބެން އޮތް ބޮޑުގެއްލުމުން އުނދަގޫތަކާއެކު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔައުގޫބް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިމައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ މިކަމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިކަންތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރު ނިންމާފައި އެވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ ވާނެ ގޮތަކަށްކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމިގެން މިދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިހާރު ނިމިގެން މިދިޔަ ގޮތުން 800 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިކަވަރ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަމަށެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދަވާފައިވާ އޮޑިޓުން އެމްއޭސީއެލް އިން ޓަރމިނަލް ހިންގާނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިކަވަރވަރު ވާނެކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ. ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައަށް ބަލާއިރު އެއްކޮޅުގައި އޮތީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ގޮތްތަކެއް ނިންމާއިރު ދަތިތަކެއް ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިވަރު ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބެން އޮތްއެއްޗެއް ގާތްގަަޑަކަށް ގެއްލެންވެފައި އޮތީ. އެހިސާބުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިގެން މިހިސާބަށް އައީ. އެއްކޮޅުން ސަރުކާރު އަނެއްކޮޅުން ފޮރިން އިންވެސްޓެއް. އެހުރިހާ ހިސާބަށް ބަލާއިރު ފަސޭހަ ހިސާބަކުން ނޫން އޮތީ. އެއުނދަނގޫ ތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނީ މިސަރުކާރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން.

~ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔައުގޫބް ޢަބްދުﷲ

މިސަރުކާރުން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމަށް ނިންމުމާއެކު އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި އޮތީ ޓީއެމްއޭއާއެކު އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑީލް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުންނާކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެއްލުންނުވެ މިކަން ނިމިގެންދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ އިމާރާތުގެ އުމުރަކީ 20 އަހަރު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހާރު އޮތްގޮތުން 18 އަހަރު އެމްއޭސީއެލް އަށް ޓަރމިނަލް ހިންގުމަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން އޮތްގޮތުން އެފުުރުސަތު ލިބިގެންނުދާކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނުނަމަވެސް މިހާރުގެ މިނިންމުމުން މުޅި މަންޒަރަށް ބަލާއިރު ފައިދާވާކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިމައްސަލާގައި އޭސީސީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ބަލާލާއިރު މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައު ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމުގެ މަޝްވަރާތައް އައީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމަސައްކަތް ބާރު މިނެއްގައި ކުރެވި މިސަރުކާރު އިންތިޚާބުވެ ހުވާކުރުމާއި ހަމައަށް އޮތް މުއްދަތުގައި ޓީއެމްއޭއާއެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމާ ހަމައަށް ވަނީ އައިސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެސް ސަބަބަކާހުރެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިނުވާކަން އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.