ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 23:56
ރައީސް ޓަރަމްޕް ހެލްތްކެއަރ ބިލް އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރައީސް ޓަރަމްޕް ހެލްތްކެއަރ ބިލް އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ހެލްތްކެއަރ ބިލް
މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ، އެކަމަކު ޓްރަމްޕްގެ ފުރަތަމަ ބިލްވެސް ވީ ފޭލް
 
ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ހެލްތުކެއަރ ބިލަށް އާއްމުންގެ ތާއީދުވެސް ނެތް
 
ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައިވެސް ބިލާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތު
 
ބިލް އަނބުރާ ގެންދެވުމަކީ ރައީސް ޓްރަމްގެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައި

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ކޮންގްރެސް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރައީސް ޓްރަޕް ހުށަހެޅުއްވި ހެލްތް ކެއަރ ބިލަށް ބޮޑު ނާކާމިޔަބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ބިލް ފާސްވާ ވަރަށް ވޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ރައީސް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިގެން ހުކުރު ދުވަހު ބިލް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

ބިލް އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް ބިލަށް ނުލިބުނު ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވީ ކަމަށެވެ.

ފަހު ވަގުތު ބިލް އަނބުރާ ގެންދެވުމުން ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތީ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގައި މިހާރު އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމު ކަމުގައިވާ "އޮބާމާކެއަރ" އުވާލެއްވުން އެއީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިޔާސީ ވައުދެވެ.

ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ޕައުލް ރަޔަން ވިދާޅުވީ، ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވީ ރައީސް ޓްރަމްޕް އެދިވަޑައިގަތުމުން ކަމަށާއި، ބިލް ފާސްވުމަށް ރިޕަބްލިކަން މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ 215 ވޯޓު ހަމަވާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެނެޓާއި ހައުސް އޮފް ރިޕްރެސެންޓެޓިވްސްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަނީވެސް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައިވެސް ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި އެމެރިކަން ހެލްތްކެއަރ އެކްޓަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ 28 އާ 35 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވިއެވެ.

އޮބާމާކެއަރ އުވާލެއްވުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި އައު ބިލަށް އެމެރިކާގެ އާއްންމުގެ ތާއީދު ނެތް ކަމަށްވެސް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާވޭ ތަކުން ދައްކައެވެ.

ބިލް ފާސްނުވުމަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި ފުރަތަމަ ސިޔާސީ އިމްތިހާނުން ފޭލްވެވަޑައިގަތުން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުންވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް