ކޮރޯނާވައިރަސް
ވުހާންއިން ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން ބުނަނީ އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް
 
ދިވެހި މީހާ ބުނީ އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް
 
އިންޑިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނާ ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައި
ކ. މާލެ |
ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އިންޑިޔާއަށް ގެންދަނީ
ޓްވިޓަރ

ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮނޯރާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއަށް ގެނައި ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ތިބި އިރު އެމީހުން މިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީޑިޔާއާ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިޔާގެ ވިއޮން ނިއުސް އެޖެންސީގެ ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިއްލީގެ މަނޭސާރުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޚާއްސަ ކަރަންޓީން ފެސިޓީޒްގައި ދިވެހިން ތިބޭ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ.

އެ ނޫސްވެރިޔާ އާ ވާހަކަދެއްކި ދިވެހި މީހާ ބުނެފައިވަނީ އެތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިތާންގައި މިތިބީ 7 ދިވެހިން ކުޑަކުއްޖާ އާއެކު. އަހަރުމެން މިތެބެނީ ފެމިލީ އެކޮމޮޑޭޝަނެއްގައި. މިތާންގައި 6 އެނދު ހުރޭ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ޑޮކްޓަރުން އައިސް މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހަދާ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލަމުންދަނީ ވައިރަސްގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ހުރިތޯ.
ދިއްލީގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހި މީހެއް

ވުހާން ގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް އައިސްފައިވަނީ އެއާ އިންޑިއާގެގެ ހާއްސަ ފްލައިޓެއްގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެ ގައުމަށް ގެނައުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ފްލައިޓެކެވެ.

މިމީހުން މިކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ދޫކޮށްދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޗައިނާގައި ޖުމްލަ 69 ދިވެހިން އަންނަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނީ 9 ދިވެހިންނެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވަނީ 7 ދިވެހިން ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

ދިވެހި ސަަރުކާރުން ދަނީ ޗައިނާގައި ދިރއުޅޭ ދިވެހިންނަަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved