ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓު

ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކުގެ ފަހަތުގައި ބިދޭސީ ގޭންގުތައް!؟

  • ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ފަހަތުގައި ބިދޭސީން ގިނަ
  • ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް
  • މިކަންތައް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބަލަންޖެހޭ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ | 15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 19:06 | 19,859

ރެގިއުލަޒައިލޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށްގޮސްތިބި ބިދޭސީން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިން މިހާރު ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވަނީ ގާބޫލުކުރަން ދަތި އަދި ހަޖަމް ކުރަންވެސް ދަތި ހަގީގަތްތަކާއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ހަގީގަތަކީ މިގައުމުގައި ގަވައިދާ ޙިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވާހަކައެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރި ސަރުކާރުތަކާއި ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވަނީ، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އެ އިދާރާތަކަށްވެސް އޮޅޭތީއެވެ. އެއްބަޔަކު އެއީ 60000 މީހުންނޭ ބުނާއިރު އަނެއްބަޔަކު ބުނަނީ އެ އަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ އިތުރު ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާޅުކުރަމެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ސައްހަ އަދަދު އިނގިއްޖެނަމަ އެކަމާއި މެދު ހައިރާންވާނޭ ބުނާހާވެސް ގިނައެވެ. މި ހަގީގަތަކީ ދިވެހިން މިއަދު ގަބޫލުކުރާ ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު މިނެކިރަންވެސް ނޭނގި ތިއްބާ، އެވެރިން ވަނީ ގައުމަށް އެތެރެވެ ގައުމުގައި ހަމަޖެހިލާފައެވެ.

ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދައްކަން މިޖެހުނީ ކުރީ ދުވަހެއްގައި އޮފީސް ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓާ ފެނުނު މަންޒަރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ދެ ބިދޭސީއެއް ދޭތެރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ ވަޅިއެއް ހަރާލި މަންޒަރެވެ. މިއީ ރޯމާ ދުވާލެ އެތައް ބަޔެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގި ކަމެކެވެ.

އޮންނަ އުސޫލުން އެކަމެއް ބެލުމަށްފަހު އެ މީހާވެސް ޑީޕޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ޖެހިލުމެއްނެތި މިފަދަ ކުށްތަކުގައި ބިދޭސީން ޝާމިލްވާ މިންވަރު އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު މީގެއިން މަންޒަރެއް ޅަ ދަރީންނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ކުއްޖަކަށް ކުރާނެ އަސަރެއް ތަސައްވުރުކޮށްދޭންވެސް ދައްޗެވެ.

އަދުގެ ހަގީގަތަކީ، ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ ޒާތެއްގެ ކުށްތަކުގައިވެސް ބިދޭސީންގެ އަތެއްވާ ކަމެވެ. ވައްކަމެއްގައި ވިޔަސް، މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ މަސްތުވާތަކެތީގެ އައްޑާތަކަށް ބެލިޔަސް، ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައިވެސް އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ހިމެނެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކޯޑްތައް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ. ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއައި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 193,200.00 (އެއް ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނާއިރު، މިއީ އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިކަހަލަ އެތައް މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީން ޝާމިލްވާ މިންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކުންވެސް ބިދޭސީ ގޭންގްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުމުގައި ދަނގަޑުބުރި ފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރާ މަންޒަރުވެސް ފެނެއެވެ. ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުހީތަކަށް. ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައިގެން ޒަހަމްވެގެން އުޅޭ ހަބަރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަރައެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މި ވާހަކަ ދެއްކިއަސް އަމަލީ ގޮތުން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާހާ ހިނދަކު ކުރެވޭނެކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލަތައް ހުއްޓުވަން ނޫޅޭހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތެވެ.

ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކޮށްލަން އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް މަގުތަކުގައި އުޅުމުގައި މިހާރު ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްކަމެވެ. މިކަމުގައި ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑަށްވެސް ބުނާކަށް ނޭނގެއެވެ. ފުލުހުންގެ މިވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކަށް ޑީޕޯޓް ކޮށްލަނީއެވެ. އެވެރިންނަށްވެސް އެކަން އެނގެއެވެ. ބިރަކާ ނުލާ އުޅިނީވެސް އެހެންވެގެން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. މިއީ ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިހާއަށް ބޮއްސުން ލައިގެން ދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.