ރާއްޖެ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާނުލާ އުމްރާ އަށް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

  • މިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • މިވިސާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދާ ފަރާތްތަކާއި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސައުދީއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި
  • ޖިއްދާގައި އުފައްދާ ކޮންސިއުލޭޓް އުފެއްދެވުމުގެ ހުއްދަ ސައުދީ ސަރުކާރުން މިހަފްތާތެރޭގައި ވަނީ ދެއްވާފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 14:58 5,907

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ރާއްޖެއެމްވީ

އުމްރާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ކުރިން ވިސާ ހޯދަމަކާނުލާ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިވިސާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދާ ފަރާތްތަކާއި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސައުދީއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔެވުމަށާއި އެނޫންކަންކަމަށް ސައުދީއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ނުލިބޭނެކަމަށާއި ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ވިސާއަށް އެދެންޖެހޭނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ. އޮން އެރައިވަލް ވިސާއަށް އެދެވޭނެ ތާރީޚެއް ރަސްމީކޮށް ލަހެއްނުވެ އިއުލާން ކުރެވޭނެކަމަށް އަންގަވާފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ސައުދީ ރަސްގެފާނު އަދި ވަލީއަހުދާ އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭކަމެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮން އެރައިވަލް ވިސާގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ދިވެހިން ސައުދީއަށް ދަތުރުފެށުމުގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް އީ ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުވަތަ ވިސާ އާ ނުލާ ސައުދީއަށް ދަތުރުކޮށް އެއަރޕޯޓުން ވިސާއަށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ. އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިގެންދިޔުމާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިވިސާގައި ސިންގަލް އެންޓްރީ ނަމަ އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރެވޭނެ. އަދި މަލްޓިޕްލް އެންޓްރީކޮށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ވިސާއެއް ނަގައިފިނަމަ އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ޖުމްލަ 90 ދުވަސް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ. އަދި މިބަދަލުގެ ސަބަބުން ވިސާ ފީއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިވެގެންދާނެ.

~ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އީ-ވިސާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 30 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ވިސާ ލިބޭނެއެވެ. އޮން އެރައިވަލް ވިސާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އިލެކްޓްރޯނިކް ކިއޮސްކް ނުވަތަ އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުން ވަޤުތުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކޮންސިއުލޭޓް ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް، ވިސާއަށް އެދިހުށަޅާތާ އެއް ދުވަހާއި ދެ ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ރަސްމީދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވިސާގެ އަގަކީ 440.00 ސަޢޫދީ ރިޔާލް ކަމަށެވެ. މި ޢަދަދުގެ އިތުރުން ވީ.އޭ.ޓީ އަދި ޕްރޮސެސިންގ ފީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ވިސާ ފީގެ 440.00 ސަޢޫދީ ރިޔާލްގައި ހިމެނެނީ ވިސާ ބޭސް ފީ 300.00 ސަޢޫދީ ރިޔާލް އަދި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ދީ 140.00 ސަޢޫދީ ރިޔާލް އެވެ.

އީ-ވިސާ ނުވަތަ ވިސާ އޮން އެރައިވަލްގެ ވިސާ ފީ ދައްކަން ޖެހޭނީ ކްރެޑިޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ސަޢޫދީ ރިޔާޟުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ސައުދީން ލިބޭ ހަމައެކަނި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާނުލާ 84 ގައުމަކަށް ދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް