ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ

އެމެރިކާއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ފޯނުގެ ލޮކޭޝަން ބޭނުންކުރަނީ

  • ފޯނު ލޮކޭޝަނުން ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ އެހީގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 9 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:56 2,031

އެމެރިކާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދެއް - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް, އެމީހުން ބޭނުންކުރާ މޯބައިލް ފޯނުގެ ލޮކޭޝަން ބަލަމުންދާކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖަރނަލް (ޑަބްލިޔު.އެސް.ޖޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ޑަބްލިޔުއެސްޖޭ އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮމާޝަލް ޑާޓާބޭސް އާއި ސޮފްޓްވެއަރތަކެއް މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ގަނެފަ އެވެ. އަދި މިމައުލޫމާތުތައް އެނގިހުރި މީހުންނާ ހަވާލާދީ އެނޫހުން ބުނެފައިވަނީ ފޯނު ލޮކޭޝަނުން ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ އެހީގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ނޫހުން ބުނާގޮތުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ލޮކޭޝަން އެނގޭކަހަލަ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެމީހުންގެ ލޮކޭޝަންތައް ބަލަމުންދަނީ ސްމާޓް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޮކޭޝަން ބުނެދިނުމަށް ފޯނަށް ހުއްދަދޭ ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. ޔޫއެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިޔުރިޓީން ވަނީ މިފަދަ ޑޭޓާބޭސް އެއް ގަތްކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ޤާނޫނު ނަގާ ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެމީހުން ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ޑާޓާބޭސް އެއް ގަނެފައިވާތީ އެމެރިކާގައި ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދުމެއް ނެތި ހޯދާ އެބޭނުން ކުރެވެމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް އެމެރިކާގައި ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ މީހުންނާ މެދު ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތައް ޓްރަމްޕް އަންނަނީ ތަންފީޒުކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް