ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓު

ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެންް ތިބެ ބަޢާވާތްކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ހިތަކުން ނުފޮހެވޭނެ!

  • އިންސާފުގެ އަތަކީ ދިގު އަތެއްކަން ގަބޫލު ނުކުރާނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް
  • މިއަދު ރައްޔިތުން އެދުވަސް ހަނދާން ނެތުނު ކަމަށް ހީކޮށް ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވައި ތިއްބަސް ތިއީ ހަގީގަތުގައި ކުށްވެރިން
  • މަހުޖަނަކަސް ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ނޯޅުވޭނެ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 8 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 14:51 12,759

ބަޢާވަތުގައި ބައިވެރިންތަކެއް - ގޫގުލް

މިއަދު މިވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ޔުނިފޯމް ތުރުކުރައްވައިގެން ތިބެ ރައްޔިތުންނާއި މެދު ޖަނަވާރަކަށް ކަންތައް ކުރާ އުސޫލަށް ވުރެންވެސް ދެރަކޮށް ކަންތައްކޮށް އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ތިބި ބަޔެއްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލުމަށެވެ. 8 ފެބްރުއަރީ 2012 ވެގެން ދިޔައީ، ގައުމުގެ ސަލަމާތީ ބާރުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ އަސްލު ސިފަ ދައްކުވައިލި ދުވަހެކެވެ.

ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ވެރިކަމެއް، ގަދަ ބާރުން، މަޖޫބުރުކޮށް ވެރިމީހާއަށް ބިރު ދައްކައި ވައްޓާލި ދުވަހަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި ދުވަހަކީ ގައުމު ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރި އެއް ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަކުރެއެވެ. ވެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގަނެފައިތިބި ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެ ގައުމުގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލައި ރައްޔިތުންގެ ލޭ އޮހުރުވާލީ އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލްކުރުމަށެވެ. މިއަދު ހާލަތު ބަދަލުވެ މިތަނުން އެއް ބަޔަކު، އެއް ނަވެއްގައި ތިއްބަސް މިއީ ރައްޔިތުމީހާއަށް ހަނދާން ނައްތާލަން އުނދަގޫ ދުވަހެކެވެ.

ބަޢާވާތް ކުރަން ނުދައްކާ ބަހަނާއެއް ނެތެވެ. އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިކުރިއެވެ. ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏަށް ދިނުމާއި އައްޑޫގައި ބެހެއްޓި މޮނިއުމެންޓްތަކުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ކުރެހުންތައް ސިފަވާ ކަމަށް ބުނުމާއި ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެ ރައްޔިތުން "ހަނާވެ، ފަނާވުމާއި" ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި މުޒާހަރާކުރުން ފަދަ އަސާސީ ހައްގުތަކަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާއަކީ އެ ދުވަހު ބަޢާވާތް ކުރުމަށް ދެއްކި ސަބަބުތަކެވެ. މިކަންމިގޮތަށް ހިންގީ ލާދީނީ ގޮވުމާއި އިސްވެރީން ބަދުނާމު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެންނެވެ.

އޭރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބުނަމުންދިޔައީ އެމީހުން ރައީސް ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހުނީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ފަސް އަހަރު ދުވަސްވީ އިރު ވެސް އެއީ ކޮން ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ކަމެއް އެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ސާފުކޮށް ބުނެދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ފެނި އިސްވެރިން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުގެނެވޭނަމަ ހަގީގަތުގައި ލަދުވެސް ގަންނަންޖެހެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން

ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެކޭ ބުނެވޭނީ ވެރިކަމުގައި އާރާއި ބާރާއި ނުފޫޒަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސްގެންނެވެ. ވަތަން ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ހެދިގެން ތިބި ބަޔަކު، ރާއްޖޭގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާއަށް ޝަރުތަކާއި ނުލައި ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދޭން އޯޑަރު ކުރިން އެންމެން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވައިގެން ތިއްބަސް، ތިއީ ހަގީގަތުގައި ކުށްވެރިންކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެވެ.

މިއަދު ނަމެއްގައި އެއް އޮޑިއަކަށް އަރައި ތިއްބަސް އެދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ހިތަކުން ނުފޮހެވޭނެއެވެ. އިންސާފުގެ އަތަކީ ދިގު އަތެއްކަން ގަބޫލު ނުކުރާނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއްކަން ދަންނާށެވެ. ކޮންމެވެސް އެއް ދުވަހަކުން އެއަތް އަރައި ހަމަކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް