އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހައި އިދާރާތައް ތައްޔާރު: އެޗްޕީއޭ

  • މި އެކްސަސައިޒްގައި އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ ޕްލޭން (އެސްއޯޕީ) އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު
  • އެސްއޯޕީއަށް ލާންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ވަނީ ދެނެގަނެވިފައި
  • ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރަމުން

ކ. މާލެ | 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:47 | 4,134

އެޗްޕީއޭއިން ބޭއްވި ކޮރޯނާވައިރަސް ޓޭބަލް ޓޮޕް އެކްސަސައިޒް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ފައްޓަވައިދެއްވަނީ - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަށް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި، މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ބޭއްވި އެކްސަސައިޒަށް ފަހު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިބްރާހިމް ނިޝާން އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ މި އެކްސައިސަޒަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އެޖެންސީތަކާ އެއްކޮށް ހެދިފައި ހުރި އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ ޕްލޭން (އެސްއޯޕީ) އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި އެކްސަސައިޒުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރާ ހިސާބުން، އެމީހަކު ގެންގޮސް ފަރުވާދިނުމާއި، އައިސޮލޭޝަންއާއި، އެއަރޕޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޕްރޮސީޖާތައް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކައް އިނގޭވަރު ދެެނެގަނެ، އަދި މިކަކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ހުރިހާ ތަނަކުން އެތަންތަނުގެ އެސްއޯޕީތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވެފައި މިއޮތީ. ދެން ކުރަންޖެހޭ ކުދިކުދި ކަންކަން އެބަހުރި ބްރޯޑާ އެސްއޯޕީއަށް ލާންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެކަންތައްތައް މި ޓޭބަލް ޓޮޕް އެކްސަސައިޒުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި. އަދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވެސް އެސްއޯޕީތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަޅުގަނޑުމެން ބްރޯޑް އެސްއޯޕީއަށް މި އެކްސަސައިޒުން ފާހަގަވި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި މިހާރު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް އިތުރުކޮށް ކުރިއަށްގެންދާނެ،

~ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިބްރާހިމް ނިޝާން އަހުމަދު

ނިޝާން ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިދާރާތަކާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއަރޕޯޓް، އިމިގްރޭޝަން ކަސްޓަމްސް، އަދި އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑުން ވެސް އެބައެއްގެ ދައުރާއިބެހޭގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 2 ހަފުތާ ތެރޭގައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ އެސްއޯޕީތައް ހެދިފައިވާ އިރު، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތައް މުއައްސަސާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.