ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަށްތައް ގިރަމުންދާތީ މަޖިލީހުގެ ކްލައިމެޓް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

  • ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ
  • މިބައްދަލުވުމުގައި މިމައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެ

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:52 | 3,837

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިމައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އަދި ބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވާކަމަށްވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އިރުވައި މޫސުމާ ދިމާކޮށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަށްތައް ގިރުމުގެ އަސަރު ބައެއް ރަށްރަށުން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ، ގއ.، ގދ.، ރ.، ބ.، އަދި ނ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަށް ގިރަމުންދާތީ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.