އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ކަންކަން ނުހިންގެނީ އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމުގެ ސަބަބުން: ޤާސިމް

  • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކީގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާއިރު ކެތްތެރިކަމާއެކު ހުންނަވާތީ އުފާކުރާކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވި
  • ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތަކާއި ޚިލާފުވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށް ޔަޤީން ކުރައްވާކަމަށް

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 07:37 | 5,266

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށް ނުދެވިގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ބައިބައި ވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމާއި އެޕާޓީގެ ނަމުގައި ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކީގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާއިރު ވެސް ސާބިތުކަމާއެކީގައި ކެތްތެރިކަމާއެކީގައި ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ އެކަމާ އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އުފާކުރަން އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކީގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނު ސާބިތުކަމާއެކީގައި ކެތްތެރިކަމާއެކީގައި ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ. އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށް ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ބައިބައި ވުމުގެ ސަބަބުން .އޭގެ ސަބަބުން ކަން އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރު.

~ ޤާސިމް އިބްރާހީމް /ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ

ޤާސިމް މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މިވަނީ ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ސްޕީޑް ލަސްވަމުންދާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތަކާއި ޚިލާފުވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށް ޔަޤީން ކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި މީގެކުރިން ޕާޓީން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެއަރޕޯޓްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑާލައިގެން އެކަމާ ވާހަކަދެއްކުނީ އެކަމުގެ ހަގީގަތް ބަލައިނުލާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމާއި ރައީސްގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.