އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކޯލިޝަން ހެދި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ޖޭޕީން ވަތްކެއްނުވަން، ވަކިިކުރީ!

  • ހިޔާލު ތަފާތު 04 ލީޑަރުން އެއްގަލަކަށް އެރީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ނިންމަން
  • މިސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް
  • މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސާތުތައް ތަންފީޒުކުރަން

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:17 | 7,211

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯލިޝަން ހެދިއެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ޖޫމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ވަކިވެފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކޯލިޝަނުން ދުރުކުރީ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕަރސަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައި މިނިސްޓަރު ޢަލީ ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި އެންމެ ޚިޔާލު ތަފާތު ހަތަރު ލީޑަރުން އެއްގަލަކަށް އެރީ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޢަލީ ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން، އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ޚިޔާލު ތަފާތު ހަތަރު ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ބޮޑުތަނުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ވަކި މަޤުޞަދެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެހެނިހެން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަ ކުރައްވަންޖެހުނު ހާލަތުގައި އެމަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައިވާނީ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވެސް މިވާދަކުރަނީ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިވަނީ ނަމޫނާ ދައްވާފަ. މިސާލު ދައްކުވާފަ. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގޮވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކާފަ.

~ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހު

މިނިސްޓަރު ޢަލީ ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ކުރީގެ ވެރިކަންތަކުގައި ޖޭޕީން އިސްވެ ކޯލިޝަނުން ވަކިވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބުތައް ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު އެކި ބޭބޭފުޅުން ތަފާތު އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދައްކާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސާތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަމަށް ޢަލީ ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވަޒީރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ޖޭޕީ ކޯލިޝަން ދޫކޮށްފައި ދާކަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ކޯލިޝަނުން ވަކިވީ ޖޭޕީއަށް އަނިޔާވެރިވެ، ލީޑަރު ޤާސިމަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިނުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއިންސާފުން ކަންކަން ކުރައްވާއިރު، އެކަމަކަށް ލީޑަރު ޤާސިމް އިޖާބަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަން ހެދި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަމިއްލައަށް ޖޭޕީން ވަކިނުވާ ކަމަށް ޢަލީ ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއިރު، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ ޖީއެމްއާރަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހު، އެންމެ 22 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާ، ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމާ ދެކޮޅުގެ ފަރާތްތަކާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގުޅިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެމަނިކުފާނު މަޝްވަރާ އިސްކުރައްވާފައި ނުވާއިރު، ބަޣާވާތަކުން ރައީސް ނަޝީދުވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރީ ވެސް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ޕީޕީއެމްއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށްފަހު، ދެޕާޓީގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގައި ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ވަކިވެވަޑައިތެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަނުން ވަކިކުރީ ޕީޕީއެމްއިން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ތުހުމަތުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ޕީޕީއެމުން ދޮގުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.