އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސް

ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގަ ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

  • ހުށަހަޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އެކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެދިވަޑައިގަންފައިވޭ
  • ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގައި ހުންނެވި މުނާޒު ވަނީ އެމަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައި

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:02 | 1,945

ޚާއްސަ ކޮމިޓީ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި - ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލުކުރައްވާ ހުށަހަޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އެކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެދިވަޑައިގަންފައިވާކަމަށެވެ.

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު އެމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްކަމަށް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވެވަޑައިގަންފައިވާ ވަޢުދުފުޅާ ، ޖަލު އޮޑިޓްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާ ސީޕީ އާއެކު ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު ވިދާޅުވީ ޖަލުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރަށާއި ޢާންމުންނަށް ދެއްވާކަމަށެވެ.

އަދި ޖަލުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ކަރެކްޝަންސްގެ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރައްވާ ތަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ޖަލުގައި ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އޭރުގެ ސީޕީ މުނާޒަށާއި، ސަރުކާރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.