ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ކޮރޯނާވައިރަސް

ވޭތުވެދިޔަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކޮށް، ހުން އައިސް ކެއްސާ ނަމަ ސަމާލުވެލައްވާ!

  • އަލާމާތްތައް ފެންނަނީ ހަށިގަނޑަށް ވައިރަސް ވަންނަތާ 2 ދުވަހާއި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
  • ހުންއައިސް، ކެއްސުން އަދި ނޭވާ ކުރުވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމީހަކު ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެ
  • އެހެން މީހުންނާއި ގައިގޯޅިވެ ނޫޅުމަށާއި ގޭގައި ހުންއައިސް ކެއްސާ މީހަކު އުޅޭނަމަ އެމީހަކު ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި ގެންގުޅުން މުހިންމު

ކ. މާލެ | 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:22 | 5,781

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާއިން - ފްރާންސް 24

މިދުވަސް ވަރު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިމިވަނީ ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ފެނިގެން ދިޔަ އަދި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން މި ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން 845 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. މީގެތެރެއިން 830 ކޭސްއަކީ މިވައިރަސް ފެނުނު ގައުމުކަމަށްވާ ޗައިނާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކެވެ. އަދި މި ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ޗައިނާއިން 25 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ޗައިނާއިން ބޭރުން މި ވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން 10 ށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު މިއެންމެންނަކީވެސް ޗައިނާގެ ވުހާންއިން އެގައުމުތަކަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވުހާންއަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިވައިރަސްއަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރެވެ.

މިވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުން މިބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ އަލާމާތްތައް ފެންނަނީ ހަށިގަނޑަށް ވައިރަސް ވަންނަތާ 2 ދުވަހާއި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެހެންކަމުން ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ މީހެއްނަމަ، ހުންއައިސް (38 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މަތި)، ކެއްސުން އަދި ނޭވާ ކުރުވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމީހަކު ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހެ އެވެ. އަދި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއެކު ކެއްސާ، ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނިވާކުރަންވާނެ އެވެ. ނިވާކުރުމަށް ޓިޝޫ އެއް ނެތްނަމަ އެމީހެއްގެ މުލައްދަނޑި އަނގަޔާއި ނޭފަތަށްވާ ގޮތަށް ހުރަސް ކުރަންވާނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮންނަންވާނެ އެވެ.

އެމީހަކީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވާ މީހަކާ ދިމާވެފައިވާ މީހެއްނަމަ އަމިއްލަ ސިއްހަތު މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެ އެވެ. އަދި ހުން އައިސް، ކެއްސާ، ނޭވަ ކުރުވެ މިއަލަމާތްތައް ފެނިއްޖެނަމަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ އެހީ ހޯދާ ޗައިނާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ މީހަކާ ދިމާވިކަން ހާމަކުރަން ވާނެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ސްކްރީން ކުރަމުން

ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންގެ މެދުގައި ބަލިޖައްސާ ވައިރަހެކެވެ. އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގާ، މާރސް، އަދިސާސް ފަދަބަލިތައް މިވައިރަހުން ޖެހެއެވެ. މިއީ އަލަށް ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބާވަތަކަށްވާއިރު މިބަލި އާންމުގޮތެއްގައި ފެތުރެނީ ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިންނެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންނަށް މިހާރު އަނެއް އިންސާނެއްގެ ކިބައިން މިބަލި ފެތުރޭކަން ވަނީ ދެނެގަނެވެފަ އެވެ. މި ބަލި އެރުން އެންމެ ގާތީ ހުންއައިސް ކެއްސާ މީހުންނާ، ގައިގޯޅިވުމުން ނުވަތަ އެފަދަ ބަލިމީހަކާ ކައިރީގައި އުޅޭމީހުންނަށެވެ. މިސާލަކަށް ގޭ ތެރެއިން، އޮފީހުން އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން މިބަލި އެކަކު އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ސްކްރީން ކުރަމުން

ހުންއައިސް ކެއްސާ މީހުން އަނގަމަތީގައި ސާޖިކަލް މާސްކު ގޭގައި އުޅޭވަގުތުގައިވެސް އެޅުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާދެއްވަ އެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ނުދިއުމާއި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު މިސާލަކަށް ތަށި، ސަމްސާ، އަންނައުނު، ތުވާލި ފަދަ ތަކެތި އެހެންމީހުން ބޭނުން ނުކުރުމަށްވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެ އެވެ. އެހެން މީހުންނާއި ގައިގޯޅިވެ ނޫޅުމަށާއި ގޭގައި ހުންއައިސް ކެއްސާ މީހަކު އުޅޭނަމަ އެމީހަކު ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި ގެންގުޅުމާއި މިކޮޓަރިއަށް އެހެން މީހުންވަދެނޫޅުން މުހިންމެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ވަންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބަލިމީހާއާއި 3 ފޫޓު ދުރު މިނުގައި ހުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ އެވެ.

މިއީ އަލަށް ފެނުނު ބައްޔަކަށްވުމުން މިބައްޔަށް އަދި ވެކްސިނެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އާންމުކޮށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނީ ބަލިން ފެންނަ ތަފާތު އަލާމާތްތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ކިރިޔާ ފެނުނަސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މުހިންމެވެ. މިބަލީގެ ފުރަތަމަ ކޮޅު ހުން އައިސް ކެއްސާ ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވިޔަސް ބަލީގެ ބޮޑުވަރުވާ ހިސާބުން ނިއުމޯނިއާ ޖެހި، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ޖެހުން، ކިޑްނީ ފެއިލްވުން އަދިބައެއް ފަހަރު މީހުން މަރުވާ ހިސާބަށް ދެއެވެ. އެހެންކަމުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހުން އައިސް ކެއްސާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ ލަފާހޯދުން މުހިންމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.