އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ފްރޮމް ހާ ޓު ސީނު" ރަށްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

  • އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓްއަށް ނެރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވޭ
  • ބޭރުގެ ބޮޑެތި ފެޔަރތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ބައިވެރިކުރުވާނަން
  • އެރަށެއްގެ ސަގާފަތާއި ވައްޓަފާޅި ޕްރޮމޯޓް ކުރާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 09:31 3,243

ހާސީނުގެ ފައުންޑަރ އަލީ ހަމީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްފުޅާކޮށް، ގެސްޓްހައުސްތައް އިންޓަރނޭޝަލް މަރކެޓަށް ނެރުމަށް ހާސީނުން ރަށްތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓަރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ހާސީނުގެ ފައުންޑަރ އަލީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް ފުޅާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައްކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓްއަށް ނެރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ މަގުސަދަކީ ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް އެރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރުއުޅޭ 185 ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެރަށްތަކުގެ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތައް ބޭރުގެ ބޮޑެތި ފެޔަރތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވާނެ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކާ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތައް މި ސިނާއަތުގައި ބާރުގަދަ ބަޔަކަށް ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދަނީ އެރަށެއްގެ ވައްޓަފާޅިއާ ސަގާފަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެރަކަށް ޚާއްސަ 24 ކަމެއް ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމީދު ވިދާޅުވީ އެރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިޔާއަށް އެރަށުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ފަރާއި، މޫދުގެ ރީތިކަން އިސްތިހާރު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސީޒަން 1 ފަށަން މިތައްޔާރުވަނީ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި އަޅުގަނޑުމެން ތުރާކުނަށް ދަތުރު ފަށާނަން. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން މެއި މެދަކާ ހަމައަށް ށ. ކޮމަންޑޫއަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލާނަން. އެހެންވީމަ 43 ރަށަށް އަޅުގަނޑުމެން ސީޒަން 1 ގައި ދާނީ.

~ ފައުންޑަރ އަލީ ހަމީދު

ހަމީދު ވިދާޅުވީ ސީޒަންތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިދަތުރުގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ދެވޭ ރަށްތަކުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައް އެގްޒިބިޝަންއެއްގެ ސިފައިގައި ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓަރަލް ޕާކުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދައްކާލުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށްތަކަށް ނުދާ މީހުންނަށް އެރަށްރަށުގެ މައުލޫމާތާއި، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯތައް އެއްތަނަކުން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވެސް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހާސީނުގައި ހިމެނީ ޖުމްލަ 04 މެމްބަރުން ކަމުގައި ވިޔަސް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަން ހަމީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއިން ފަހުގެ ވީޑިއޯތަކާއި އެންމެފަހުގެ އަޕްޑޭޑްތައް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތައް ނަގަމުންދަނީ ޑިޖޭއޭ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެންކަން ހަމީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހާސީނުން މިކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ހަމީދު ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް