ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ހުކުރު ޚުތުބާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން އުޅުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށް އޮތް ކާރިޘާއެއް: ޚުތުބާ

  • އެކަން ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
  • އެއީ ޤައުމަށް ބޮޑު މުސީބާތެއް ފާވެގެން ދިއުމުގެ އަލާމާތެއް
  • ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އިހުމާލުވުން

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 13:16 3,134

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާދިނުން ހުއްޓާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުން މުޖުތަމައުގައި އުޅުމަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިޘާއެއްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"ކުޑަކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމަށް ޖެހިލުންނުވާ މީހުން އުޅުމަކީ މުޅި މުޖުތަމައަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިޘާއެއް ކަމަށާއި، އެކަން ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒިންމާދާރު ހެޔޮލަފާ މުސްލިމެއްކަމުގައި ވުމާއި، މަރުވާނެ ކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، މައުސޫމު ކުޑަކުދިންނާއި އެންމެ ގާތްކޮށް އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބުމަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތުވެސް ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޤައުމަށް ބޮޑު މުސީބާތެއް ފާވެގެން ދިއުމުގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ދުނިޔެއަށް އިރުއަރައިގެން އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނީ ތާރީޚުގައި ލިއެވިގެން ދިއުމަކީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ނިތްކުރީގައި ޖެހިގެންދާ ލަދުވެތިކަމުގެ ތައްގަނޑެކެވެ. އަނިޔާޥެރިކަމާއި ލާއިންސާނީ މިފަދަ އަމަލުތަކުން އުފެދޭ ބާނިތައް ބިޔަވެ ފުޅާވަމުން ނުދަނިސް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ.

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، ކުޑަކުދިންނަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް މުސްތަޤްބަލު ކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އިހުމާލުވުން ކަމަށެވެ. ޚުތުބާގައި އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެގެން ދިއުމާއެކު، އެފަދަ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދަނީ ދުލުފުލުން ފެންމަތިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް