ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ސައްހައެއް ނޫން: އޮޑިޓް

  • އަހަރުތެރޭ ލިބުނު ފައިސާއާ ކުރެވުނު ހަރަދު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވޭ
  • އައިޑީ ކާޑު ފީ ގެ ގޮތުގައި އަހަރު ތެރޭ ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު ހައްސައެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 20:07 | 11,900

ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް އަރިހުގައި - ރައީސް އޮފީސް

ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދު ސައްޙަ ނޫންކަން އެ އިދާރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އެއް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާއަކީ، އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ފައިސާގެ އަދަދު ކަމަށް އެއިދާރާގެ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުންނާއި ތިޖޫރީ ބާކީއިން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ އެއްމިލިއަން ތޭރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުން ދައްކާ އަދަދުތަކާއި ފައިސާއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކާ އަދަދުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް އައިސްފައިވަނީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި އަހަރުތެރޭ ލިބުނު ފައިސާއާއި އަދި އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ހަރަދު ސައްހަކަމާއެކު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވުމުންކަން އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 2018 ވަނައަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި 1453242 (އެއް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ހާސްދުއިސައްތަ ސާޅީސް ދޭއް) ރުފިޔާ ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް، 2017 ވަނަ އަހަރު ތިޖޫރީއާއި ބެންކު އެކައުންޓުގެ ހިސާބުތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުން، މި އަދަދަކީ ޞައްހަ އަދަދެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނު"ގައި، އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނުކަމަށް 3874675 (ތިން މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ހާސްހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިސާބުތަކުންނާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން އެ އިދާރާއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުކަމަށް ދައްކަނީ 3381041 (ތިން މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ހާސް ސާޅިސް އެކެއް) ރުފިޔާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ކޮލަމްގައި، އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ކަމަށް ހިމަނާފައިވާ 493,635 (ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ އަކީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީއެއް ކަމުގައިނުވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓްގައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައި.ޑީ ކާޑު) ހެއްދުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިވީ ނަމަވެސް، އައިޑީ ކާޑު ފީގެ ގޮތުގައި އަހަރު ތެރޭ ލިބުނު ފައިސާއާއި އެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ހޭދަ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްއަށް ލިބުނު އަދި ހޭދަކުރެނު ފައިސާގެ ޖުމުލައިގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އައިޑީ ކާޑު ފީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާއާއި މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ، މިފައިސާގެ އަދަދުތައް ދެނެގަނެވިފައިނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.