ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

އޭރުވެސް ހުސްވާހަކަ، އަނެއްކާވެސް ބަނދިވަރު ފެށީތަ؟

  • މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލު ބޮޑު
  • އަބަދުވެސް ބަހަނާއަކަށް ހަދަނީ ބަޖެޓް ނެތްކަމުގެ ވާހަކަ
  • މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ ނަގާތަނެއް ނުފެނޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:30 4,399

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ އަށް ކުޑަ ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލައަކީ އިއްޔެއެއް މިއަދެއް ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ނޫނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފުލުފުލުގައި ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކެެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ވުރެ ގިނައެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ކިތަންމެ ގިނަވިޔަސް މުއަައްސަސާތަކަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް އެޅޭތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަކީ އެކަމާއި ހިތާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާގެ ކަމަކަށްވެފައި އޮންނަނީ ކިހިލިފަށްދަށުގައި ފޯމް ބޮނޑިތައް ހިފައިގެން އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ދުވުމެވެ. ފުލުސް އޮފީހަށާއި، ޖެންޑަރ އަށާއި ދެން ގޮސް ހުރިތަނަކަށް އެ ބުނާ މައުލޫމާތެއް ހުށައެޅިޔަސް އަބަދުވެސް ބުނާ އެއްޗަކީ ''މި ބަލަނީ'' ކަމަށެވެ. އެ ބުނާ ބެލުމަށް ބަލަން ފަސް އަހަރު ދިގުދައްމާލަން ޖެހުނަސް މުއައްސަސާތަކަށް ހެޔޮއެވެ.

ކުދި ކުދި މައްސަލަތައްވެސް ބޮއްސުންލާ ވަރަށް ހުށައެޅޭއިރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބޭ މީހުން ތިބެނީ ފިނިކޮޓަރީ ގައި އޭސީ ދަށުގައި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކުގައި ބިޒީކޮށެވެ. ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަޅާލަންޖެހޭ ވަރަށް މުއައްސަސާތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ވާހަކައަކީ ރައްޔިތުން ތާއަބަދު ދައްކާ ވާހަކައެވެ. މި މުއައްސަސާތަށް ''ގަދަ ނިދީ" ގައި ތިއްބާ ކުދި ކުދި ކަންތައްތައް ބޮޑުވެ އޭގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް، އެ ކުދިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަަށް ކަންތައް ބޮއްސުންލުމުން ނޫނީ މިއިން ތަނަކަށް ރޭކާލާ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. މީޑިއާތަކުން ވާހަކަތައް ފެންމަތިކުރަން ފެށުމާ ހަމަޔަށްވެސް މި މުއައްސަސާތައް ތިބެނީ ހަނުއެވެ. ދެން ފެންނަނީ ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެ އެ ތަންތަން ދިފާއުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާތަނެެވެ. މިއީ ތާއަބަަދު ކަންތައްތައް ވަމުންދާ ގޮތެވެ. މިއީ ކަން ހިނގާގޮތުގެ ހަޤީޤަތެވެ.

ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާޖަރާއެއްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް މި މުއައްސަސާތަކުގެ ނާގަބިލުކަން މިކަމުން ހާމަވެއެވެ. ދެން މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން އަނގަމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ''ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިފައިވާނެ'' މިހެންނެވެ. އެހެން ބުނާއިރު، ކަން ހިނގުމުގެކުރިން ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް އުޅެމުންދާއިރު އެ ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެ މައްސަަލަތަކަށް އަޅާނުލެވެނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދީފައި އެބައޮތެވެ. ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކަށް ބަލައިލިޔަސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ދޭ އަދަބަކީ އެންމެ ހަރުކަށި އެއް އަދަބެވެ. މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ގާނުނުތައް ވެސް ގިނައެވެ. އެކަމަކު މިއިން އެއްވެސް ގާނޫނެއް ތަންފީޒުކުރެވެނީ ހާލަކުން ފަހަރެެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތައް ގިނަވެ، އާއްމުވަމުން ގޮސް އެއީ މައްސަލަ އަކަށް ނުވާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮސްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގެއިން ފެތުރުމެން ގޮސް އޮފީހުން ފެށިގެން ގޮސް ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކުގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތައް އޮތީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައެވެ. ރަށުގެ ފިރިހެންވެރިން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް ކަންކަން އޮންނަނީ ބަދަލުކޮށްލާފަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ތަނުގައި އެކަންވެސް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި، ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމަތުދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ބަލާލާއިރު، އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި، ގދ. ތިނަދޫ ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައިވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އޭރުވެސް ޓީވީތަކަށް އަރާ ދެއްކީ ހަމަ ''ހޮޅި'' ވާހަކައެވެ. އަބަދުވެސް ބުނަނީ "މިކަން ރަނގަޅުވާނެ''، ''ފިޔަވަޅު އެޅުނު ނަމައޭ''، ''ހަރުދަނާ ގާނޫނުތަކެއް ނެތޭ'،' '' އެ މައްސަލަ ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން"، "ބަޖެޓެއް ނެތޭ" "މުވައްޒަފުން ނެތޭ" މި ޅެން ބައިތުތަކެވެެ.

ރައްޔިތުން ތިވާހަކަތައް އަޑު އަހައަހަ މީހާރު ފޫހިވެއްޖެއެވެ. މީ ހަމަ މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލާއި، އަޅާނުލުމާއި، ފަރުވާކުޑަކަމެވެ. ދައުލަތުގެ ފެއިލިއަރ އެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް