ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އާކް

ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އާކް އިން ގޮވާލައިފި

  • ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ކޭސްތަކުގައި އިހުމާލުވެ، އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ނުދޭ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 17 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 22:50 2,889

ކުޑަކުއްޖާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލަައިގައި ހުކުރު ދުވަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ޖިންސީ އަނިޔާލިބުނު 2 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އާކް އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އާކްއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ އާކްއިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި އަދި އިޖުތިމާޢި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރާ ނިޒާމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ކޭސްތަކުގައި އިހުމާލުވެ، އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ނުދެވޭތީ އާކްއިން ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޭޕް، ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ޖިންސީގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމުން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކެއް ވަނީ ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް، މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް މިފަދަ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްވެސް އާކްއިން ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އާކްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަނިޔާ އާއި އިހުމާލުން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާ އޮންނަކަމަށާއި، ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަން އިނގޭނަމަ އަދި ޝައްކުކުރެވޭނަމަވެސް، ލަސްނުކޮށް 1412 ނުވަތަ 3000600 އަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް