ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބޮޑުވީ ފާރުތަކާއި ފުރާޅުތަކަށް އަރައިގެން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު

  • އެކުދިން ގެންގުޅެނީ ބަންދުކޮށްގެން ނޫން
  • ފާޑު ކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރޭ
  • ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިއަހަރު ކުރެވޭނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 17 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:55 14,405

ފިޔަވަތީގެ ކުދިންތަކެއް ފާރުމައްޗަށް އަރައިގެން - ޓްވިޓަރ

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގޭ ކުޑަކުދިން ފުރާޅު މައްޗަށް އަރާ މައްސަލާގައި ފާޑު ކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ސިދާތާ ޝަރީފު ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޮޑުވެގެން އައީ ގަސްތަކާއި، ފާރުތަކުގެ އިތުރުން ގެތަކުގެ ފުރާޅުތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގެން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގެތަކުގައި އުޅޭ ކުދިން ފާރުތަކާއި ގަސްތަކަށް އަރާ މަޖާކުރި ނަމަވެސް މައްސަލައަކަށް ނުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގޭ ކުދިން ފާރުމަތިން ފެނުމުން މައްސަލައަކަށްވާ ކަމަށެވެ. އެކުދިން ގެންގުޅެނީ ބަންދުކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި، އެކުދިންނަށް ވެސް އުފާވެރި މަޖާ މަހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިން ފާރުތަކާއި، ފުރާޅުތަކަށް އަރާ ކުޅެ މަޖާކުރަނީ އެކުދިން ނުބަހަލައްޓާތީ ނޫން ކަމަށެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މަރުކަޒުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ކުދިންނަކީ ތަފާތު މިޒާޖުގެ ކުދިންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކުދިން ގެނައީ ވެސް ތަފާތު މާހައުލުތަކުން ކަމަށެވެ. ކުދިން ބޮޑެތި ވަމުން އަންނައިރު ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝީދާތާ މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާއިރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ހިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން ފުރާޅު އަދި ފާރު މައްޗަށް އަރާ އުޅޭ ތަން ފޮޓޯ ނަގާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އަދި މިފާޑު ކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ކުޑަ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައިސް އެ ގާނޫނު ތަސްތީގުވެގެން ދިއުން އެއީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެންބަރުމަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިވަނީ ގާނޫނު ތަސްތީގު ކުރައްވާފައި. ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްބެއްޖެ މިގާނޫނުގެ މަސައްކަތްކުރާތާ.މިހާ ދުވަސްވަންދެން ކުޑަ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ރާއްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 1991 ވަނަ އަހަރު ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން. އެހެންވީމަ ގާތްގަނޑަކަށް 28 އަހަރު ފަހުން މިހާރުގެ މައްސަލަތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް މިހާރުގެ ކަންކަމަށް ބަލާ އާ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނިޒާމީ ގޮތުންނާއި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

~ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނާއި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާއިރު، ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި މައްސަލަތަކުގެ ނަތީޖާގައި ކުއްޖަކަށް ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދީ ކުއްޖަކު މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް