ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބިދޭސީން

ބިދޭސީންވެސް ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލާޒިމްކުރަނީ

  • ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންތަކުގައި އުސޫލީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ
  • ވިސާ ދޭ ޕްރޮސަސްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނަން
  • ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދަތީ ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:55 | 2,546

ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން އަބްދުﷲ އަމީން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަކީ މިގައުމުން ނައްތާލެވިފައިވާ ބަލިތަކާއި އަދި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިންތައްދީފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން ލާޒިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާކަން އިއުލާންކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންތަކުގައި އުސޫލީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންނަކީ ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބަލިތަކާއި އަދި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ވެކްސިންތައް ދެވިފައި ހުރި ބައެއްކަމަށް ހެދުމަށް މޮނިޓަރ ކުރުމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ބިދޭސީންގެ ކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ، އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަން ލާޒިމްކުރުމަށް ވިސާ ދޭ ޕްރޮސަސްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިރުގަ އެވާހަކަތައް ދެކެވި އެހެން ނަމަވެސް ހިމަބިހި މައްސަލަ ކުރިމަތިވީމަ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިކަމަށް ބިދޭސީންނަށް މިހާރު ހުރި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ދެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ލާޒިމް ކުރަން ބޭނުންވޭ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބަލިތަކާއި އަދި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ވެކްސިންތައް ދެވިފައި ހުރި ބައެއް ކަން. އެކަން ލާޒިމްވުމުގައި ވިސާ ދޭ ޕްރޮސަސްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އެމަސައްކަތް ކުރާނަން. މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ އަމާޒު މިހުރީ މިހާރު މިކުރިމަތިވާ މައްސަލަ އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެގެން ދިއުމުގެ ކުރިން އެކަން ހައްލުކޮށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާގެން މަސައްކަތް ކުރިން.

~ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާތީވެ އެކަމުގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.