ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރ.ފައިނު

މިކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލް ހިމާޔަތްކޮށްދީ!

  • އަތިރިމަތިން ބޮޑަށް ގިރަންފެށީ މިއަހަރުގެ އިރުވައި މޫސުމުގައި ކަމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:42 | 6,541

ރ.ފައިނު- އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓުނަނުދީ ކުދިންތަކެއް ވާޖަހާ ދަމަނީ - ފައިނު

ރ ފައިނުގެ އަތިރިމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތި އަތިރިމަތިތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އަތިރިމައްޗެވެ. ފައިނަށް ގޮސްފިނަމަ އެރަށުގެ ހިތްގައިމު އަތިރިމަތީ ޞަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ނިކަ ގަސްތަކާއި، އެގަސްތަކުގައި އެލުވާފައި ހުންނަ ޖޯލިތަކާއެކު އެ ފެންނަ ހިތްގައިމު މަންޒަރަށް ހިތްދޫވެގެން ނުދާނެ މީހަކު ހަމަ މަދުވާނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ފައިނަށް ގޮސްފިނަމަ އެ އަތިރިމަތީގެ ފޮޓޮއެއް އިންސްޓަރގްރާމަށް ނުވަތަ ފޭސްބުކަށް ނުލާ މީހަކު ހަމަ ނުހުންނާނެ އެވެ. އެލިސްޓުގައި ޤައުމުގެ ރައީސްވެސް ހިމެނޭ ކަމީ އެކަމަށް ބާރުދޭ ކަމެކެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ފައިނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އަތިރިމަތީގެ ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ- މިސަރަހައްދު މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ގިރާލާފައި

ނަމަވެސް މިފަހަކުން މުޅި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެއް ވާނަކަށް ފެންނަމުންދަނީ މިރީތި އަތިރިމަތި ގިރަމުން ގޮސް އެގަސްތައް ލޯކުރިމަތިން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ މަންޒަރުތަކެވެ. ކުރިން އެގަސްތަކުގައި އެލުވާފައި ހުރި ޖޯލިތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން އޮށޯވެލައިގެން ތިބެ ހީ ސަމާސާކުރަމުންދާ މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ އެޖޯލިތައް މޫދުގައިވާ މަންޒަރެވެ. މޫދުގައި ކުޅެން އުޅޭ ކުދިން އެޖޯލިތަކަށް އަރައިގެން ހެއްލާ މަންޒަރެވެ.

ފައިނުގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރިގަސްތަކުގައި އެލުވާފައި ހުރި ޖޯލިތައް މިހާރު މޫދުގައި

ފައިނުގެ މިރީތި އަތިރިމައްޗާއެކު އަތިރިމަތީގައި ހުރި އެތައް ގަސްރުކެއް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ހީވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނުގެ ބައެއް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ސާފުވެގެން ދިޔަ ކަމަކީ ފައިނުގެ ރީތި އަތިރިމައްޗަށް އެޅިފައިވާ ހުރަހަކީ ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ހެދި ބަނދަރުކަމެވެ. މިއީ ފައިނުގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރަމުންދާ ސަބަބުކަމަށް ފައިނުގެ ގިނަ މީހުން އެއްބަސްވާ ސަބަބެވެ.

ފައިނުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނީ ފުރަތަމަ ފައިނުގައި ބަނދަރު ހެދީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮންސެޕްޓަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި އަތިރިިމައްޗަށް އަސަރު ނުކުރާނޭހެން އޮޔާއި ފެނާއި ވެލި ދައުރު ކުރުމަށް ހުރަސްނޭޅޭނެ ހެން ބޭރުގައި ބަނދަރެއް ކޮނެފައި ރިވެޓްމަންޓެއް އޭގެ ބޭރުން ލާފައި ވަރުގަދަ ފާލަމަކުން އެއްގަމަށް ގުޅާލާ ގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ފެށިކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. މިމަސައްކަތް 2011 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފަށާފައި އޮތުމަށްފަހު ކޮންމެސް ސަބަބަކާއި ހެދި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އަލުން ފައިނުގައި ބަނދަރު ހަދަން ފެށީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޢާންމުކޮށް ބަނދަރުތައް ހަދާ ކޮންސެޕްޓް ކަމަށްވާ "އަލިފާންފޮށި" ކޮންސެޕްޓަށެވެ. ފައިނުގެ ގިނަ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަތަރެސްކަން ފޮއްޓެއް ގޮތަށް ބަނދަރު ހެދުމުން އޮއިވަރު ބެދޭގޮތްވެ ރަށް ބޮޑަށް ގިރަން ފެށީއެވެ.

ފައިނު ގިރާ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަހުމަދު ވަހީދު ބުނީ ބަނދަރު ހަދާފައި އޮންނަނީ ރަށުގެ މޫނު މަތިވީ ފަޅީގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައިގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ބަނދަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން އޮއެ ދެމޭދެމުން ހުއްޓުމަަކަށް އައި ކަމަށް ވަހީދު ބުންޏެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރާއި އިންވެގެން އޮތް އުތުރު އަރިމަތީ ޞަރަޙައްދު ގިރަން ފެށިއެވެ.

ބޮޑަށް ގިރަން ފެށީ ބަނދަރު ކޮންސެޕްޓް މައްސަލަ މިއީ . އޮއެ ދެމޭދުމުން ބްލޮކް ކޮށްލުމުން މިމައްސަލަ އަންނަނީ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް މިވަރަކަށް ނުގިރާ. އެހެންވެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމަށް ނާދޭ އެކަމަކަށް. އެކަމަކު އިރުވައި މޫސުން މިފަހަރު ފެށުނީއިރު އެއްކޮށް ގިރާލައިފި

~ އަހުމަދު ވަހީދު / ފައިނު ރައްޔިތެއް

ބަނދަރު ހެދިތާ ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު، މިއަހަރު މި ވަރަށް ނުގިރާ ކަމަށް ވަހީދު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު އިރުވައި މޫސުން އައިސް ފަނަރވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭ އެޞަރަޙައްދުގައި އެތައް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ހުރި ގަސްތަކާއި ރުށްތައް ލޯކުރިމަތިން ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިވަނީ ހީވެފަ އެވެ. ބޮޑު ޞަރަޙައްދެއް ގިރާފައިވާއިރު ކުރިޔަށް އަދި އިރުވައި މޫސުން އޮތީކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުން ބޮޑުބައެއް ގިރައިގެން ހިނގާދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފަ އެވެ.

މީގެމަހެއްހާ ކުރިން ފައިނުގެ އުތުރު އަރިމަތި އޮތްގޮތް.މިހާރު މިސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ގިރައިގެން ގޮސްފައި

ފައިނުން ވާހަކަ ދެއްކި އެހެން މީހަކު ބުނީ ފައިނު އަތިރި މަތީގައި ހުރި ގަސްތަކަކީ ގާތްގަޑަކަށް 200 އަހަރު ވެފައިވާ ގަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެޞަރަޙައްދުގައި ގާތްގަޑަކަށް 12 ވަރަކަށް އެފަދަ ގަސް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން މިހާރު ގިރައިގެން ގޮސް ވެއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ 8 ގަސް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެގަސްތައް މޫދަށް ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް މިހާރު ހުރީ ވާ ޖަހާފައެވެ. ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ނިކުމެ ގަސްތަކުގައި ވާ ޖަހާ ގަސްތައް ނުވެއްޓޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. ވެލިބަސްތާތައް ޖަހާ ގަސްތައް ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ފައިނުގެ ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ އެންމެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ގަސްތަކުގައި ޖަހާފައި ހުރި ވާތައް ނައްޓާލައިފިނަމަ އެގަސްތައް މޫދަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް ފައިނު މީހުން ބުނެއެވެ.

ގަސް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ވެލި ބަސްތާ ޖައްސާފައި

އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްވެފައިވާ މިގަސްތައް ކުރިޔަށް މިއޮތް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މޫދަށް ވެއްޓި އަބަދަށްޓަކައި ވަކިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ފައިނުގައި އެބަތިއްބެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އަންނަނީ އެވާހަކަ ކެނޑިނޭޅި ދައްކަމުންނެވެ. މިކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ފައިނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މިމައްސަލަ ފައިނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެޞަރަޙައްދު ބެލުމަށް ހޯމަ ދުވަހު އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އީޕީއޭގެ ޓީމެއް ފައިނަށް ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު އެސަރަހައްދު ގިރާލާފައި

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު ކަމުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. ދިވެހިން މިވާހަކަތައް އަޑަށް ބާރުލާފައި މުޅި ދުނިޔޭގައި ދައްކާތާ އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަށްރަށަށް ދިމާވަމުންދާ މިފަދަ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި މިކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކާމެދު ވިސްނާލާކަށް ނުވޭބާ؟ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތަރައްޤީ ގެނެވެން އޮންނަ އިރު އެގޮތްގޮތަށް ތަރައްޤީ ގެނައުން އެއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަކީ ބާ؟ އެގަސް ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވާ ޖަހާ ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ވަލަށް ދަމަން އެތިބަ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން ނުވޭބާ؟ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެކުދިންވެސް އެއަތިރިމަތީގައި އެގަސްތައް ކައިރީގައި ރީތި ފޮޓޯތައް ނަގާ ފަހަށް ރައްކާކުރާނެ އެތައް ސަތޭކަ މަންޒަރުތަކެއް ފޮރުވަން ބޭނުންވާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެފުރުޞަތުން އެކުދިން މަޙުރޫމް ވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.