ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
މަގޭ ރިޕޯޓު

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ވާނަމަ ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް ވިސްނަވާ!

  • ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވެވުނު ވައުދުތައް މަތިން ހަނދުމަފުޅުކުރަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 14:35 | 7,739

ރައީސް ސޯލިހު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސަރީހަ އިބާރާތުން ރައްޔިތުންގެ ބާރަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިއޮވެއެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަމަށާއި އަދި ބާރުތައް ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ކަމަށެވެ. ޖަޒީރާވަންތަ މި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބަދަލެއް ނުވާ އެއް ހަގީގަތް އޮވެއެވެ. ވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ބާރުން ފެށިގެން އައުން ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް ހަގީގަތުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއްކޮށް ނިމުނީމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ރައްޔިތުމީހާ މަތީން ހަނދުމަފުޅު ނެތޭވާހަކައެވެ.

މިއީ، އިއްޔެއަކު ނުވަތަ މިއަދަކު އިނގޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުރު ނޫން މާޒީގައިވެސް މިކަންތައް ރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާކުރެވުނެވެ. ކޮންމެ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ރައްޔިތުމީހާގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވުމަށް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ފުލުފުލުގައި އެކި އެކި މައިޒާންތަކުގައި ރައްޔިތުން ހައްލައި ބާރު ލިބިއްޖެނަމަ ކޮށްދޭނެހާ ވާހަކަތައް ދައްކައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ވެރިކަމަށް މިއާދެވެނީ ރައްޔިތުމީހާ ހައްލައި އެތައް އަޅިއެއް ބުރުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެއިރު ސަލާންޖަހައި ރައްޔިތުމީހާ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ކިތަންމެ ވައުދެއް ވިއަސް، ވެރިކަމުގެ ދިމިގްރާތީ ހަޔާތައް ބަލާއިރު، ވެރިކަމުގެ ވަސްޖެހޭ ހިސާބުން ރައްޔިތުމީހާ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ވެވުނު އާދޭސް މަތީން ހަނދާން ނެތެއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތެވެ.

ޔާމީންގެ ދައުރަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް ކުރިމަތި ލާންޖެހެނީ ހަމަ މިކަމާއެވެ. ގައުމަށް ތަރައްގީ ގެނެސް ރައްޔިތުމީހާއަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގިއިރު، ބާރު ގެއްލި ދެން އައި ސަރުކާރުން ބިތު ފަންގި ނެގީމަ ފެނުނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތް ވެފައި ހުރި މިންވަރެވެ. ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއިން ވައްކަން ކޮށްފައި ހުރި މިންވަރެވެ. މިލިއަނުން މިލިއަނުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެން ވެރިކަމަށް އައި މީހާގެ ފެންވަރެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ގާތު އިންތިހާބީ ދުވަސްވަރު އެތައް ވައުދުތައްވެ އެތަކެއް ފޮނިހުވަފެންތަކެއް ދައްކައި ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ. އެކަން ގަބޫލުކޮށް ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފާނެކަމަށް އަދި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕާރ މެޖޯރިޓީވެސް ދިނެވެ.

ވެރިކަމަށް އެއް އަހަރުވެފައިވާއިރު، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައި އެބަހުއްޓެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވި ނަމެވެސް ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކޮށް ގާނޫނަށް ވުރެން މަތީގައި އުޅުނު ފަނޑިޔާރުންވެސް ގާނޫނީ އިޖްރާއަތުގެ ތެރެއިން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. މުޅި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާއިރު އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވަނީ ހަމަ އެއް ވާހަކައެކެވެ.

ހަރަދުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އެއިރު ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިއްސާކުރުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފަސްޖެހެމުންދާތަނެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ފަސްޖެހުނުތަނެވެ. ވަޒީރުންގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ހަރަދު ދިޔަ މިންވަރު ހާމަކުރުމަށް އެދުމުން މުޅި އަހަރުގައި އެންމެ 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވި ކަމަށް ބުނެ އަނދުން އެޅުވި މަންޒަރެވެ.

ތެދުވާހަކައެކެވެ. މައުލޫމާތު ހާމަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަޒީރުންނާއިއެކު އެތައް ބަޔަކު ދަތުރުކުރާއިރު، ހަރަދުވަނީ އެންމެ 2 މިލިއަން ރުފިޔާތޯ އެއީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުރު ގޮތަކަށް ބުނަން މިއުޅެނީ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް އަމަލުތަށް ނުބެހެއްޓުމަށެވެ. މާޒީން އިބުރަތް ނަގައި އަމާ ބުނީތީ ފަރަށް ދާ އުސޫލުން ކަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރި ބަޔަކަށްވެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ނުވަތަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެއިރު ވި ވައުދާ އެއްގޮތަށް އެކަންކުރުމެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.