ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ވީކޭ ޕީކާސް

ފުންމާ ކުދިން މިފަހަރު ކުޅުނީ ފިލްމެއް، އެއީ ޑެޑް ޑްރޮޕް

  • މިފިލްމު ފޭސްބުކަށް ލާފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީގައި
  • ފިލްމު ބިނާވެގެންވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް
  • ވީކޭ ޕީކާސް ގައި މިވަގުތު 12 މެމްބަރުން އެބަތިބި

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 08:55 | 15,689

ޑެޑް ޑްރޮޕްގެ ޕޯސްޓަރ - ފޭސްބުކް

ޢާންމު ގޮތެއްގައި މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަންތަނުން ފުމެ އުދެހޭ މަންޒަރުތައް ފެންނަނީ ބޭރު ޤައުމު ތަކުންނެވެ. ބޭރުގެ އެކި ފިލްމުތަކުންނާއި ޔޫޓިޔުބާއި، ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން މިފަދަ އެތައް ވީޑިއޯއެއް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކުރާކަން އެއީ އަދި އެހާ ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގި އޮވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މިއީ "ޕާކޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޅިވަރެކެވެ. މިކުޅިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެހާ ޢާންމު ކުޅިވަރަކަށް ނުވިނަމަވެސް މިކަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފޯރިއާއެކު ކުރަމުންދާ "ވީކޭ ޕީކާސް" ގެ ނަން ބުނެފިނަމަ މިދައްކަން އުޅެނީ ކޮން ބައެއްގެ ކޮންވާހަކަ އެއްކަން އެނގޭ މީހުން ތިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ފޭސްބުކްގައި ވީކޭ ޕީކާސްގެ ވީޑިއޯތައް ވަކި ހިތްޕާލަމުންދާއިރު އެވީޑިއޯތަކަށް އެތައް ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިގެންގޮސްފަ އެވެ.

ޖެހިލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާން އޮންނަ މަގުގައި ހުންނަ ހުރަސްތައް، އިތުރު އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކާ ނުލައި، ފުންމަމުން ބުރު އެއްލުން ފަދަ ކަންކަން ކޮށްގެން ގިރާކުރުމުގެ ހުނަރު ކަމަށްވާ "ޕާކޯ" ގެ މިހުނަރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ވީޑިއޯތައް ބަލާލުމުން ނޫނީ މިކަން އަދި ނަގައިގަންނަންވެސް ނޭނގިދާނެ އެވެ.

ވީކޭ ޕީކާސް ކުދިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ

ޖެހިލުންކުޑަ ކަމާއެކު މިހުނަރު ދައްކަމުންދާ ވީކޭ ޕީކާސް ނިޞްބަތްވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ހދ އަތޮޅުގެ ވައިކަރަދޫ އަށެވެ. ސްކޫލްގައި އުޅުނުއިރު ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ޔޫޓިޔުބް ބަލަނިކޮށް ފެންނަން ފެށި ސަޅި ސްޓަންޓްތައް ހެދުމަށް މިކުދިން ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީއެވެ. އެއާއެކު 2015 ވަނަ އަހަރު މިކުދިން މިކަން ކުރަންފެށިއެވެ. މިކަންކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރޭގައި މިކަން ކުރަންފެށިއެވެ. އަދި މިކަން ދަސްވެ އާ ހުނަރުތައް އެނގެން ފެށުމުން ވީޑިއޯކޮށް އެވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް އަޕްލޯޑްކުރުމުގެ ވިސްނުން އައެވެ. އެއާއެކު ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދާ އެޕޭޖަށް މި ގްރޫޕުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން އަޕްކުރަމުންދިޔަ އެވެ.

ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރު މިގްރޫޕްގެ ގިނަ ކުދިން އުޅެނީ މާލޭގައި އެކި ވަޒީފާތަކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހުން ޑިސެމްބަރ މަހު ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ވައިކަރަދުއަށް ގޮސް ކޮށްލީ އަދި މާ ސަޅި ކަމެކެވެ. 8 މިނެޓްގެ ކުރު ފިލްމެއް"ޑެޑް ޑްރޮޕް"ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ އަށް ކުޅެ އަމިއްލަ އަށް ވީޑިއޯކޮށް އަމިއްލަ އަށް އެޑިޓްކޮށް މިވަނީ އެމީހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލާފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޢާންމުވެފައިވާ އެއް މައްސަލަކަމަށްވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މިފިލްމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މިކުރު ފިލްމު ޕްރޮޑިޔުސް ކުރި އަހުމަދު އަރްޝަމް ބުނީ މިކަމުގެ ޚިޔާލު އައީ ވަޒީފާ ގައި އުޅެފައި ރަށަށް ގޮސް ޗުއްޓީގައި ކަމެއް ނެތިފައި ނުތިބެންވެގެން ކަމަށެވެ.

ވީކޭ ޕީކާސް ކުދިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ

އެގޮތުން މުޖުތަމަޢަށް ޚާއްޞަ މެސެޖެއް ދޭ ގޮތަށް ފިލްމެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމާ ދެ މީހަކު ތިބެގެން މީގެ ވާހަކަ ލިޔުނީކަމަށް އަރްޝަމް ބުންޏެވެ. މިފިލްމުގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވަނީ އަރްޝަމް އާއި ޢަލީ ޢަބްދުﷲ އެވެ. މި ފިލްމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ވީކޭ ޕީކާސްގެ ގްރޫޕަށް ނިޞްބަތްވާ ކުދިންކަމަށްވާއިރު ފިލްމު ކުޅެފައިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަރްޝަމް އާއި ސުވާލުކޮށްލުމުން ބުނީ މުޅި ފިލްމު އިނގިރޭސި ބަހުން އެއޮތީ އެއީ ޔޫޓިއުބަށް ފިލްމު ލާން ވިސްނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމަކަށް ވީމަ ކަމުގައެވެ.

މުޅި އެތި އިނގިރޭސީން އޭނީ ކުޑަކޮށް ތަފާތުކޮށްލާފައި ޔޫޓިޔުބް އަށް ލާންވެގެންހަދާތީ އެއީ. އޯޑިއަންސަކީ ހުސްއެކަނި ރާއްޖެ މީހުންނެއް ނޫން. އެހެންވެގެން އެއީ. ޑްރަގްސް އަކީ ރާއްޖެއެކޭ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މުޖުތަމައުތަކުގައިވެސް ވަރަށް ގަދަޔަށް ހިނގާ ކަމަކަށްވާތީ . އެހެންކަމުން ކޮންމެސް ކަހަލަ މެސެޖެއްދީގެން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކަންކަން މަދުކުރުން އެގޮތަށް ވިސްނީ.

~ އަހުމަދު އަރްޝަމް

ވީކޭ ޕީކާސް ކުދިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކަމުގެ ވިޔަފާރި އާއި ގޭންގް މާރީމާރީގެ ކަންކަން ދައްކުވައިދޭ މިފިލްމަށް ލިބޭ ތަރުޙީބާ މެދު އަރްޝަމް ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަރްޝަމް ބުނީ މިއީ މިހާތަނަށް އެގްރޫޕުން އުފެއްދި ވީޑިއޯތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރު ވި ވީޑިއޯކަމަށެވެ. މިފިލްމު އެމީހުން ފޭނުންނަށް ދޫކޮށްލީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށެވެ. އެއާއެކު 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 3000 މީހުން އެ ފިލްމު ބަލާފައިވާއިރު ފިލްމަށް 100 ށް ވުރެ ގިނަ ޝެއަރ ލިބިފައިވާ ކަމީ އަރްޝަމް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މިފިލްމު މަޤުބޫލުވުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް ފިލްމު އުފެއްދުމަކީ ވީކޭ ޕީކާސް ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެއް ނޫނެވެ. އެމީހުންގެ އަޞްލު ބޭނުމަކީ ފިލްމުގެ ޒަރީޢާއިން ޕާކޯ އިޝްތިހާރު ކުރުމެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް މިއީ ކޯއްޗެއްކަން އަންގައިދީ މިކަން ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމެވެ. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ވީކޭ ޕީކާސް އިން މިފަދަ ފިލްމުތައް ހަދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެން ހަދާނީ ދިވެހި އޯޑިއަންސަށް ޚާއްޞަ ފިލްމެއްކަމަށް އަރްޝަމް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެފިލްމުންވެސް އެމީހުން އަޞްލު މިކުރާ ކަންތައްކަމަށްވާ ޕާކޯގެ ހުނަރު ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

ޑެޑް ޑްރޮޕް ބަލައިފިނަމަ ވީކޭ ޕީކާސްގެ ފުންމާ ކުދިންގެ ހުނަރާއި އެމީހުންގެ ކުޅަދާނަކަން ފެނިގެންދާނެ އެވެ. މިއާއެކު ފިލްމުގެ އެކި ޝޮޓް ތަކާއި ބެކް ގްރައުންޑް މިޔުޒިކް އަދި އެޑިޓިންއަށް ބަލައިފިނަމަ މިއީ ހަމައެކަނި ފުންމާ ކުދިންނޭ ބުނެ ނިންމާލެވޭކަށްވެސް ނޯންނާނެ އެވެ. އެއީ އެކަންވެސް މިމީހުން ކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ.

ވީކޭ ޕީކާސް ގައި މިވަގުތު 12 މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވެ. މާލޭގައި އުޅޭ މީހުން ކޮންމެ ހަފުތާ ބަންދެއްގައި ވިލިގިއްޔަށް ގޮސް ޕްރެކްޓިސް ކުރެއެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަ ކުދިންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނެވެ. ނަމަވެސް ވީކޭ ޕީކާސްގެ ފަހަތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ދަސްކޮށްގެން މިހާރު ވައިކަރަދޫން ވަނީ އެހެން ގްރޫޕެއްވެސް ނިކުމެފަ އެވެ.ވީކޭ ރިވައިވަލްސްގެ ނަމުގައިވެސް ކުދިންތަކެއް އެބައުޅެއެވެ. މިކުދިންވެސް ނިޞްބަތްވަނީ ހަމަ ވައިކަރަދޫއަށެވެ. އެގްރޫޕުން ވާހަކަ ދެއްކި ޔޫސުފް މައިސަން ބުނީ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދުނީ ވީކާ ޕީކާސް އިން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ވީކޭ ޕީކާސް އިން ކުޅެފައި ހުންނަ ވީޑިއޯތައް ބަލައިގެން އެގޮތަށް ތަންތަނުން ފުމެ އުދުހެން މިކުދިންވެސް ބޭނުންވީ ކަމަށް މައިސަން ބުންޏެވެ. މިކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަނގު ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 12 އަހަރެވެ. މިހުރިހާ ކުދިންނަކީވެސް ކިޔަވާ ކުދިންނަށްވާއިރު މިކުދިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުންދަނީ ކިޔަވާ ނިމުމަށްފަހު ހަވީރު ގަޑީގަ އެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ވައިކަރަދޫ ވެފައިމިވަނީ ޕާކޯ އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ކުދިންތަކެއް އުޅޭ ރަށަކަށެވެ. މިދެ ގްރޫޕުންވެސް ވާހަކަ ދެއްކި ކުދިން ބުނީ މިކަމަށް ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުންވަނީ ޕާކޯ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވާ މިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ނިކުތުން ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ ބޮޑު ޢަމާޒުކަމަށް މި ދެ ގްރޫޕުންވެސް ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.