ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމު

ޕީޖީގެ މަގާމަށް ޝަމީމު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ޝަމީމަކީ ޕީޖީ އޮފީސް އުފެއްދިއިރު އެ އޮފީހުގެ ދެވަނަ މުވައްޒަފު، ފުރަތަމަ މުވައްޒަފަކީ ކުރީގެ ޕީޖީ އަހުމަދު މުއިއްޒު
  • ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީކަން ކުރެއްވި، އަދި ޕީޖީގެ މަގާމުގެ ޒިންމާ ވެސް މީގެކުރިން އަދާކުރެއްވި
  • ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އެންމެ ފަރިތަ އެއް ބޭފުޅަކީ ޝަމީމު، ކަމާބެހޭ އިދާރާތުގެ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގެވި

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:32 | 1,658

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހުސައިން ޝަމީމު - ރައީސް އޮފީސް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޝަމީމު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުސައިން ޝަމީމު ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައި މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެވެ.

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޝަމީމު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 74 މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނެވެ.

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުން ކުރެއްވި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ފޮނުއްވީ ނަންފުޅަކީ ޝަމީމުގެ ނަންފުޅެވެ. ޝަމީމުގެ އިތުރުންވެސް އެމަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައީސް ޞާލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިހު އިސްކަން ދެއްވާފައިވަނީ ޝަމީމަށެވެ. ޝަމީމުގެ އިތުރުން ޕީޖީ ކަމަށް ދެން ކުރިމަތިލެއްވީ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މަރިޔަމް ނިހާޔަތު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ޒަނީނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން އިންޓަވިއު ކުރައްވާފައިވަނީ ވެސް ޝަމީމާ އެކަންޏެވެ. ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ވަނީ ޑިސެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ޝަމީމާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޝަމީމު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

ޝަމީމަކީ ޖިނާއީ އަދުލްގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޕީޖީގެ މަޤާމާއި އޮފީހެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިރު، ޝަމީމަކީ ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އޭރު ޢައްޔަން ކުރެއްވި އަޙްމަދު މުޢިއްޒާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި އެ އޮފީހުގެ ދެވަނަ މުވައްޒަފެވެ.

ޕީޖީގެ މަޤާމުން މުޢިއްޒު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ޝަމީމު ވަނީ ޕީޖީގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފުރުއްވާފައެވެ. އޭރު ޝަމީމަކީ ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޝަމީމަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އެންމެ ފަރިތަ އެއް ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. އޭނާ ވަނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގަވާފަ އެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުގެކުރިން ބިޝާމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ފައްޓަވާފައިވާ އިޖުރާޢަތުތަކަކީ އިޚުލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނައްޞާއި ރޫޙާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިޖުރާޢަތުތަކެއްކަމުގައި ޤަބޫލުނުކުރެއްވޭކަމަށެވެ.

ބިޝާމްގެ މައްޗަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިންކަމުގެ ތުހުމަތު ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށްލާފައިވާއިރު، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށާއި އޭރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޭރުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކެއްކުރެވި، ޖަލަށްލާފައި ވެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެކަންކަން ހިނގިއިރު ޕީޖީގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ބިޝާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.