ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އޮފިޝަލް ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓާސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އޮފިޝަލް ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓާސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މެމްބަރޝިޕް ދޫކުރަން ފަށައިފި

  • ރެޑް މެމްބަރޝިޕްގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަކީ 500 ރުފިޔާ އަދި ބޭސިކް މެމްބަރޝިޕް ގެ ފީއަކީ 250 ރުފިޔާ

ކ. މާލެ | 7 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 08:28 | 5,031

އޮފިޝަލް ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓާސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރޝިޕް ރެޑް ޕެކޭޖް - ރާއްޖެއެމްވީ

އޮފިޝަލް ލިވަރޕޫލް ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އޯ.އެލް.އެސް.ސީ މޯލްޑިވްސް) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މެމްބަރޝިޕް، ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އޮފިޝަލް ލިވަރޕޫލް ސަޕޯޓާރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބު ލިވަރޕޫލްގަ ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ހިންގާ އަދި ރާއްޖޭގެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ހިންގާ ކްލަބެކެވެ. 300 އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން މި ކްލަބުގަ ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވާއިރު ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުން އޮފިޝަލް ލޯކަލް މެމްބަޝިޕް މިފަހަރު ނަގާފައިވެއެވެ.

މިއީ އޯ.އެލް.އެސް.ސީ މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މެމްބަރޝިޕް ދޫކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ބޭރުގެ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބެއްގެ ފޭންބޭސް މިގޮތަށް މެމްބަރޝިޕް ޕެކޭޖް ބަހާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 03 ޑިސެމްބަރ 2019ގެ ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން ރެޑް މެމްބަރޝިޕް ނެގި ފަރާތްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ޕެކޭޖް ދަނީ ޙަވާލުކުރަމުންނެވެ.

އޯއެލްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗެއަރޕަރސަން އިބްރާހިމް މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ފަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް މިކަމުގައި ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރީ މެމްބަރޝިޕް ގެ 2 ވައްތަރެއް އުޅޭ ކަމަށާއި، އެއީ ރެޑް މެމްބަރ އަދި ބޭސިކް މެމްބަރ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރެޑް މެމްބަރޝިޕްއަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މެމްބަރޝިޕްގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަކީ 500 ރުފިޔާ އަދި ބޭސިކް މެމްބަރޝިޕް ގެ ފީއަކީ 250 ރުފިޔާ ކަމަށް މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޯ.އެލް.އެސް.ސީ މޯލްޑިވްސްގެ ސެކްރެޓަރީ ހަސަން ޝާބިން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކްލަބުގެ މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް މެދުވެރިކޮށް ޑިސްކައުންޓާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ފަސޭހަތަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން ކަމަށާއި، ވަރަށް ޕޮސިޓިވްކޮށް މިކަމަށް ޖަވާބު ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޯއެލްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ތަފާތު އެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަޕޯޓަރސް ކްލަބުތަކުގެ މެދުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ބާއްވާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކިއެކި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ދަރުމަވެރި މަސައްކަތްތަކުގައި ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި ފުޓުބޯޅަ މެޗު އޮންނަ ދުވަސް ދުވަހު އެންމެން އެއް ތަނަކަށް އެއްވެގެން މެޗު ބެލުން ފަދަ ކަންތައްވެސް ކުރިޔަށްދެއެވެ.

އޯއެލްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަން ބައްސާމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މިކްލަބް ގެ އިވެންޓްތަކާއި މުބާރާތްތަކާއި ކްލަބްގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ކޮށްދޭނެ ކަންތަށްތަށް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޢަމާޒަކީ ކާމިޔާބު ފޭން ކްލަބްއެއްގެ އިތުރުން ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ފައިދާހުރި ބަޔަކަށްވުން ކަމަށެވެ.

އޯއެލްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ސްކޯރ ޕްރެޑިކްޝަން ކޮމްޕެޓިޝަނާއި، ފެންޓަސީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކޮމްޕެޓިޝަނެއް ވެސް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.