އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެމްޓީސީސީ

އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަސް ދުއްވާ ސްޕީޑް ދަށް ކުރަންޖެހޭ: ޝާހު

  • ޑްރައިވަރުން އަމަލުކުރަނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
  • މުއައްޒަފުންގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން މޮނީޓަރ ކުރޭ
  • ސްޕީޑް ދަށްކުރުން މިއީ ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:34 | 2,062

އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު ހަސަން ޝާހު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ބަސް ދުއްވޭ އެންމެ ބާރު މިނަކީ 30 ކިލޯމީޓަރު ކަމަށާއި، މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސްޕީޑް ދަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްޓީސީސީ) ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯވންޑް އެންޓަރޕްރައިޒެސް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހު ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީގެ ބަސް ދުއްވުމުގައި ޑްރައިވަރުން އަމަލު ކުރަމުންދަނީ ހެދިފައި އޮންނަ ގަވާއިދާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ޝާހު ވިދާޅުވީ މުއައްޒަފުން އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ކުންފުނިން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ބަސް ޑްރައިވަރެއް އެދުވަހެއްގައި ދުއްވުމަށް ފިޓް ނޫން ކަމަށް ބުނެފި ހާލަތުގަ އެޑްރައިވަރު ބަސް ދުއްވަން ނުދޭ ކަމަށެވެ.

ޝާހު ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ބާރަށް ބަސް ދުއްވަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 30 ކިލޯމީޓަރަށް ކަމަށާއި، ބްރިޖުގައި 50 ކިލޯމީޓަރަށް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝާހު ވިދާޅުވީ މިއަށްވުރެ ސްޕީޑް ދަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޕީޑް ދަށްކޮށްފިނަމަ ދެން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މާމަޑުކޮށްފިނަމަ، ޓްރެފިކް ބޮޑުވެ އާންމު ރައްޔިތުން ރުޅިއައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއީ ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ބަސް ޑްރައިވަރުންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހު ވިދާޅުވީ ބްރޭކް ގަޑިތަކުގަ ގެއަށްދިއުމަށް އެދޭނަމަ ޑްރައިވަރުން ދޫކުރާ ކަމަށާއި، ގެއަށްދާން ބޭނުންނުވާ ޑްރައިވަރުން ވެއިޓިން އޭރިއަރގައި މަޑުކޮށް ރެސްޓް ނަގާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝާހު ވިދާޅުވީ ޑިއުޓީ ޝިފްޓެއްގައި ޖުމްލަ 06 ޑްރައިވަރުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، 04 ގަޑައިރުން 04 ގަޑިއިރުން ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓެއް ކަމަށްވާއިރު، މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޑިއުޓީ ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެޑްރައިވަރަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރެސްޓް ލިބުނުތޯ ޔަގީން ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މަސައްކަތަށް ނުނެރޭ ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޓީސީސީ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯވންޑް އެންޓަރޕްރައިޒެސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރީ 12 ނޮވެމްބަރުގައި ހިނގާދިޔާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރަމުން ދޭތޯ އަދި އެކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށެވެ.

12 ނޮވެންބަރުވީ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި، ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ. އަދި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން ކުއްޖާގެ މަންމައަށް އަނިޔާވި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ، ހުޅުމާލެ-ހުޅުލެ ހައިވޭއަށް އަރަންދާ މަގުގައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ބަސް ޑްރައިވަރު ހުއްޓުވާފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަންކޮޅެއް ދުރުން ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެކްސިޑެންޓެއް ވީކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 54 އަހަރު ޑްރައިވަރު ނޮވެންބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ބަސް ދުއްވި ދިވެހި ޑްރައިވަރަކީ 2015 އަހަރުން ފެށިގެން އެމްޓީސީސީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފެކެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެޑްރައިވަރަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ގޮތުން މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި ޔޫކްރެއިންގެ ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.