އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭ: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

  • މި ދާއިރާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އަމާޒަކީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް އަށަގެންނެވުން
  • ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގިނަ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 09:22 | 1,355

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ފަސޭހަކަމާއެކު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ނޫސްވެރިން ގުޅާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި މައުލޫމާތު ނުދެވިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ އިދާރާއެއްގައި އޮންނަ "ޗެނަލް" ނޫސްވެރިންނަށާއި މައުލޫމާތު ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެނގިފައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ފަރާތަކީ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ފަރާތަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެފަދައިން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ އެ އިދާރާއަކާމެދު އޮންނަ ތަސައްވަރު ގޯސްވެގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާކަމަށްވެސް ފިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީޑިއާއާއި ރައްޓެހި ނުވެ ނުވާނެ، މި އޮންނަނީ ދައުލަތުން ކުރާ ކަންތައްތައް ޕަބްލިކަށް ކިޔާދޭނެ ހޯދާ ބަޔަކަށް މި އޮންނަނީ ނޫސްވެރިން، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކަންކަން ހިންގަން ތިބި ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުން ކުރާ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާއެކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކިޔާނުދޭކަމަށްވަންޏާ އެބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ދާނީ ތަންކޮޅެއް ގޯސްވެގެންނޭ،

~ ~ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ

އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައި ދިނުމާއި، މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި، މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކެޓްރީންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބައްދަލުކޮށް މި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށްވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ އިދާރާތަކެއްގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ފިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި ދާއިރާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ދައުލަތުގެ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވެސް މި ދާއިރާއަށް އޮތް އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް އަށަގެންނެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި، މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ވަނީ "މާއްދާ 29" ނަމުގައި ކެމްޕެއިންއެއްވެސް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މާއްދާ 29 އަކީ އާދައިގެ ރައްޔިތުމީހާ ވެރިމީހާއަށްވުރެ ބާރުގަދަކުރުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ފިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.