އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ނަފްސާނީ ފަރުވާ

ނަފްސާނީ ފަރުވާއަށް ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރަން ލާޒިމު ކުރާ ބިލެއް އެކުލަވާލައިފި

  • ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ދެވޭ ފަރުވާ ފުޅާކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް
  • ބިލްގެ ބޭނުމަކީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުން
  • މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރެއް އުފައްދާފައި

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 19:22 | 3,412

މި ބިލް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި - ގޫގުލް

ނަފްސާނީ ފަރުވާއަށް ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރަން ލާޒިމު ކުރާ ބިލެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ނަފްސާނީ ބަލި ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށް، ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކާ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ބިލު އެކުލަވާލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކާ، ތައްޔާރު ކުރި އެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއަރުވައި، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް މުޖުތަމަޢު އަހުލުވެރިކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމަށެވެ. ބިލުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއެކު، ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ އާއި އެފަދަ ފަރުވާއާގުޅޭ ޚީދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރެއް އުފައްދައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ދެވޭ ފަރުވާ ފުޅާކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންތެރޭގައި ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގައި ޞިއްޙި އިހުމާލުވުމާއި، މެންޓަލް ހެލްތުގެ ޤާނޫނީ އއޮނިގަނޑެއް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އެކުލަވާލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ބިލުގެ އިތުރުން، ތަޢުލީމުގެ ބިލަކާއި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބިލަކާއި، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލެއް ތައްޔާރުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 24 ބިލެއް ވަނީ ތަޞްދީޤު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.