އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރާއްޖެ އިސްލާވި ދުވަސް

ރަނގަޅު އަގީދާއެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ:ޑރ.ޖަމީލް

  • އެންމެ މާތް ނިއުމަތަކީ އީމާންކަން
  • ނަރަކައިގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވަނީ އިމާންކަމުގެ ސަބަބުން
  • އިސްލާމްދީން އައިގޮތާ މެދު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ދެކެވޭ

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 02:50 | 2,368

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރާ ޑރ.އަބްދުﷲ ޖަމީލް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ މާތް ނިއުމަތަކީ އީމާންކަން ކަމަށާއި، އިމާންކަން ވަރުގަދަކޮށް ރަނގަޅު އަގީދާއެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރާ ޑރ.އަބްދުﷲ ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވީ އިންސާނުންނަށް މާތްﷲ ވަރަށް ގިނަ ނިއުމަތްތައް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެންމެ މުހިންމު, އެންމެ މާތް ނިއުމަތަކީ އިމާންކަން ކަމަށެވެ.

އެއީ ނަރަކައިގެ ވަޅުގަނޑުގެ ތުންފަތްމަތިން އިންސާނާ ސަލާމަތްވަނީ އިމާންކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެނިއުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވެ، ރަނގަޅު އަގީދާއެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް އެންމެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާންގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުން ޖާހިލީ ޒަމާނުގައި އަރަބިންގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވޭ. އަދި އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މިވާ ހުރިހާ ގޯސްކަމަކުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދިން ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެމީހުންގެ އީމާންކަން. ނަރަކައިގެ ވަޅުގަނޑުގެ ތުންފަތްމަތީގަ އިއްބާ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކަމަކީ އީމާންކަން. އެހެންވީމަ ރާއްޖޭގައި އަރަބިން ތެރޭގައި އޮތް ބުދަ އަޅުކަން ކުރުމާ އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ އެއްޗިއްސައް އަޅުކަން ކުރުން ކަންތައްތަކެއް އޮތް. މިކަންތައްތަކުން ނުބައި ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އީމާންކަން.

~ ޑރ.ޖަމީލް- ސީނިއަރ ލެކްޗަރާ

ރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން އައިގޮތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީން އައި ގޮތާމެދު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ކަމަށެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން އައީ ހިޖުރައިން 548 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އައްޑޫ އަތޮޅު ސ. މީދޫއަށް ކަމަށާއި، މީދޫއަށް ހިޖުރައިން 519 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު ފާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިވާހަކަ ''ޝިހާބުއްދީން'' ކިޔާ ފޮތެއް މިހާދިސާ ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ލިޔެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނު ދެ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކާ ހިލާފަށް އިލްމީ ބޭފުޅުން ގިނަ ދެއަތޮޅަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އިލްމަށް އުނގެނުމާއި އިލްމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަން މޮޅު އަދި އެފޮތް ހިތުދަސް މީހުން ގިނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ދިރާސާކޮށް ބެލި ނަމަވެސް މިކަން ސާބިތުވެގެންދާނެ ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.