ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ނަރުހުންގެ މަސައްކަތް

ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނިއްޔަތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ މަސައްކަތެއް: ރައީސް

  • މުޖުތަމައުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުގައި ނަރުހުން އަދާކުރާ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު
  • މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެއު ކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައިވެރިންނަކީވެސް ނަރުހުން
  • ޔުނިވަރސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖުގެ އަމާޒުތައް ބަރޯސާވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތަށް

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 22:11 | 34,210

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - ރައީސް އޮފީސް

ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނިއްޔަތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ މަސައްކަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ނާރސިންގ ނައު ކެމްޕެއިން" އިފްތިތާހުކުރެއްވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނަރުހުންނަކީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަރުހުން ކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އިންސާނީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނަރުހުންނާއި ބަލި މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަނީ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނާމެދު އޮންނަ ކުލުނު ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މުޖުތަމައުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުގައި ނަރުހުން އަދާކުރާ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި، މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެއު ކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައިވެރިންނަކީވެސް ނަރުހުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައިވެސް ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުުމުގައާއި އާންމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަން އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަން، އަދި ހުރިހާ ނަރުހުންނަށް ޝުކުރުވެސް ދަންނަވަން،

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އޭގެއިތުރުން، މިއަދު އިފްތިތާހުކުރެވުނު މި ކެމްޕެއިންއަކީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިއްހީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު ކެމްޕެއިނެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްވެސް މި ކެމްޕެއިން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ޚިދުމަތުގައި ނަރުހުންގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުވަނީ ބަލިމީހުންނާއި އެންމެ ގާތުން އަދި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކީ ނަރުހުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިވަރސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖުގެ އަމާޒުތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަންވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔުނިވަރސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖުގެ އަމާޒުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކަންކަން ހާސިލު ކުރުމުގައިވެސް ނަރުހުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޅަފަތުގައި ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތާއި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މައިންނާއި ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކުރެވިފައި، އަދި އުފަންވާއިރު ދިރިހުންނާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އުމުރުގެ ނިސްބަތް ވަނީ މަތިކުރެވިފައި، މިކަންކަން ހާސިލު ކުރުމުގައިވެސް ދިވެހި ނަރުހުންގެ ދައުރު ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެބަފެނޭ، އަދި އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ނައްތާލެވުނީ އެބަލިތަކާމެދު އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ސަބަބުން، ހަމަ އެފަދައިން އެފަދަ ބަލިތައް ތަަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައާއި، އެހެން މީހުން ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރުންނާއި ނަރުހުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ މަސައްކަަތްތައްވެސް ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.