ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ޖިންސުންލަތީފުން، ޖާރިޔާއިން ގޮތުގައި މުޅި މެދުއިރުމަތީގަ ވިއްކައިފި: ރައީސް ނަޝީދު

  • އެމީހުން ދަނީ ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރަމުން
  • ރާއްޖެ އޮތީ ނުރައްކަލުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ގެނެސްފައި
  • މިރާއްޖެ ހިނގާނީ ދިވެހިންގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 24 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 00:27 24,641

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރާއްޖޭގެ ޖިންސުންލަތީފުން ޖާރިޔާއިން ގޮތުގައި މުޅި މެދުއިރުމަތީގަ ވިއްކައިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ލ. ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެން ދަރިން ނުވަތަ ޖިންސުންލަތީފުން ޖާރިޔާއިން ގޮތުގައި މުޅި މެދުއިރުމަތީގަ ވިއްކައި، ރާއްޖެ އިންތިހާއަށް ބަދުނާމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އޮތީ ނުރައްކަލުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރިހަމަކޮށްގެން ތިބެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިރާއްޖެ އަލުން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ ކަމަށާއި، މިރާއްޖެ ހިންގަންޖެހޭނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ހަމަތަކުން ދިވެހިންގެ އުސޫލުތަކާއި ދިވެހިންގެ އަސާސްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރ. މަޑުއްވަރީ ދޯންޏެއްގައި ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމާލީ ޒަހަމްކޮށްލި ހާދިސާއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އޭނާ ހުރީ 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލެއްކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ހިންގާނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި، ގާނޫނު އަސާސީގަވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އެމީހުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން 12 އަދި 13 އަހަރުގެ ކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރި ނަމަވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ދުލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އޭނާ އަޅުގަނޑަށް މިދައުވަތު ދެނީ އިސްލާމް ދީނަށް އަންނާށޭ ކިޔާފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތަ ސައްތައިން އިސްލާމީ ގައުމެއް. އަލުން އަނބުރާ އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނާކަށް ދައުވަތުދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއީ އިސްލާމީ ގައުމެއް. މިތަނުގައި މުޝްރިކުންނެއް ކާފަރުންނެތް. ދައުވަތު އެދެނީ ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް. ދައުވަތު ދީގެން އެގެންދަނީ ހަނގުރާމައަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންތައް ސީރިއާއަށް ލީބިއާގެއާ އަފްގާނިސްތާނުގަ ބައިވަރު. ރަނގަޅު ކައުންސިލް އުފެއްދާހާ ކުދިން އެބަތިބި ހަނގުރާމަގެ މައިދާނަށް ވިއްސާފަ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ތިލަވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލާފައިވަނީ ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވާ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެޖަމާއަތް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި، އެޖަމާއަތް ރާއްޖޭގައި އެތުރިފަ އޮންނަ ގޮތް ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ކިޔަދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުގަ ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތް ހިންގަމުންދާ މިޖަމާއަތް ސެލް އޭ، ސެލް ބީ، ސެލް ސީ އަދި ސެލްޑީ އަށް ބެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބެހިގެންދަނީ ތިން ބަޔަކަށް ކަމާއި، އެއްބަޔަކީ ދައުވަތުދޭ މީހުންނާއި، އަނެއް ބަޔަކީ ފައިސާއާ ބެހޭ މީހުން ކަމާއި، އަނެއް ބަޔަކީ އެހެން ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް ހިންގަން ތިބޭ މީހުން ކަމާއި، އެޖަރީމާ ހިންގާ ގޮތާއި، ވައްކަންތައް ފޭރުންތައް ހިންގާ ގޮތާއި، އެއީ ހަލާލު ލާރި ކަމާއި، މީހުންގެ ފުރާނަ ހިފާ ގޮތާއި، އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި، އަދި މީހުން ސީރިއާއަށް އަފްގާނިސްތާނަށް ލީބިއާއަށް ދުނިޔޭ އެތަންމިތަނަށް ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މިދެންނެވި ޖަމާއަތްތަކުން.

ހިބަރު ވަދުގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ހޮނިހިރު ދުވަހުރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެޖަލްސާގައި އިންނެވީ އެސެލްތަކާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެނެސްފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް