ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެންޑް އޮފްދަ އިޔަރ ޕްރޮމޯޝަން

ހުޅުމާލެ ފިޓްޒޯނާއި މާލެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ގުޅިގެން އެންޑް އޮފްދަ އިޔަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ހަމައެކަނި ކުލާސްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބިގެންދާނެ
  • މިޔުޒިކާ ނުލާ ކަސްރަތު ކުރަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ
  • އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް ތަފާތު ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް އަންނަ އަހަރު ހަމަޖެހިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:46 | 9,586

ފިޓްޒޯން - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ފިޓްޒޯނާއި މާލެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ގުޅިގެން އެންޑް އޮފްދަ އިޔަރގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ފިޓްޒޯން ޖިމާއި، މާލޭގައި ހުންނަ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފިޓްނަސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފިޓްޒޯނުން ފެށި އެންޑް އޮފްދަ އިޔަރ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ކުލާސްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ އިތުރުން، ޖިމް އެކަނި ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ޖިމް އެކަނި ބޭނުންކޮށް ލެވޭނެ ފުރުޞަތު ވެސް ފަހިކޮށްދެެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިމް އަދި ކުލާސް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެގެން ދާނެއެވެ. އަދި މިޔުޒިކާ ނުލާ ކަސްރަތު ކުރަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިޔަށް ދާ ފިޓްޒޯން އަދި މާލޭގައި ހިންގަމުންދާ ފިޒިކަލްފިޓްނަސް ސެންޓަރ އިން އެއް ޕެކޭޖެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް، ފިޓްޒޯން އިން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ސެންޓަރގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަހްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ތަނުން ދޭ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓީލް ކޮމްބެޓް، ސްޓީލް ޓޮނިކް، ސްޓީލް ޓްރެއިނިންގ، ޒުމްބާ، ސްޓްރޯންގ ބައި ޒުމްބާ ޕައުންޑް ޔޯގާ، ނޯ މިޔުޒިކް ކުލާސް އަދި މީގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބޮމްބޭ ޖޭމްވެސް މިޕެކޭޖްގެ ދަށުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާސަނަލް ޓްރއިނިންގ ނުނެންގެވޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮލޯވ ޓްރެއިނަރެއްވެސް މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ފިޓްޒޯނުން ބުނެއެވެ.

ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ސެންޓަރަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ފަސޭހައިން ފެންވަރާލެވޭނެފަދަ ތަނަވަސް ޗޭންޖިންގރޫމަކާއި، އަދި ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކިން ފެންވެރޭގޮތައް ޝަވަރރޫމެއް ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. ޕެކޭޖު ތަކުގެ ތެރޭގައި އަން ލިމިޓެޑް ކްލާސް 850/ރ، އަންލިމިޓްޑް ޖިމް 850/ރ، އަން ލިމިޓެޑް ޖިމް އެންޑް ކުލާސް 1060/ރ، 3 މަހުގެ އަން ލިމިޓެޑް ޖިމް އަންލިމިޓެޑް ކުލާސް 2000/ރ، އަދި ޕާރސަނަލް ޓްރެއިންގެ ޚިދުމަތްވެސް2000/ރ ލިބިގެންދާނެކަމަށް ރިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ފިޓްނަސް ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޓްރެއިނަރުންނަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ސައިންސް އޮސޯސިއޭޝަން (އައި،އެސް،އޭ) އާއި ފިޓް އެޑިޔު ޓްރެއިނިނގް އޭޝިޔާގެ ސެޓިފައިޑް ޓްރެއިނަރުން ކަމުގައި އަޙްމަދު ރިޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2020 ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް ތަފާތު ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ކޯސްތަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިޓްއެޑިޔު ޓްރެއިނިން އޭޝިޔާގެ ޚާއްޞަ މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރުން ކަމުގައިވެސް ރިޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.