އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރައީސް ސޯލިހު

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި: ރައީސް ސޯލިހު

  • މިވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވޭ
  • 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައި
  • ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:19 | 2,389

ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު މާރކެޓެއް ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަންނު އެކްސްޕޯ ހުޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ހިންދެމިލުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އިގްތިސާދީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ތެރެއިން ޖާގަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކޮށް، އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެސްއެމްއީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަން ރައީސް ސޯލިހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފަންނު އެކްސްޕޯއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައުރަޒުތައް ބާއްވައިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރަނގަޅު މަރކެޓެއް ހޯދައިދެވިއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައުރަޒުތަކުން ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތްތައް އާންމުކޮށް އެއްތަނަކުން ފެނި އެފަދަ އުފެއްދުންތަކަށް ހަމައަގު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ހުނަރުވެރި ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އުފެއްދުންތައް ރަނގަޅު އަގު ހޯދައިދިނުމަކީ މިމައުރަޒުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަގުސަދެއް ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެފަދައިން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ދިވެހި އަންހެނުންތަކެއް ވެސް އިގްތިސާދީ ނަފާވެރިކަމުން ހަވާސާވެފައި އެބަތިބި. އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ވެސް މައުރަޒުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބޭނުމެއް. މަސައްކަތްތެރި އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތައް ހަމައަގު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސިއްޖެއްޔާ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު އިގްތިސާދަށް ކުރަން ފަށާނެ. ވަކިން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފަރުދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެ، އާއިލާގެ އުފާވެރިކަން ވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ.

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މައުރަޒެއްގައި ވެސް މުހިންމު ދެބައެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމުގެ ބައި ކަމަށާއި، ދެވަނަ ބަޔަކީ ވާދަކުރުމުގެ ބައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މަރުކަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގެ އަގު އުފުލިގެން ދަނީ އެއުފެއްދުމެއްގެ ފޭރާން ހެޔޮވެ މަސައްކަތަށް ފަށުވިވާ މިންވަރަކުން ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުގައި އޮންނަ ދެމަގުސަދަކީ ރަނގަޅު އަގުގައި އުފެއްދުމެއް ވިއްކާލުމާއި، ރަންވަނައެއް ހާސިލްކުރުން ކަމަށެވެ.

ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ތަފާތު ފަންނުތަކުގަ އާދަޔާ ހިލާފު ހުނަރުވެރި ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ހުރި ދުވަސްވީ މިސްކިތްތަކާއި ޒިޔާރަތްތަކަކީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ފަންނުގަ ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ވެސް ވަރަށް ހުނަރުވެރިބައެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރާއި، ފަންނުވެރިކަން ނެރި ހާމަކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތަކާއި، ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުން މުޅިން އާ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް މައުރަޒުތަކުން ފެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.