ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 00:56
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު ޝާވިންއަށް ސެޓްފިކެޓް ދެނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު ޝާވިންއަށް ސެޓްފިކެޓް ދެނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ޓްވިޓަރ
ޝާވިން ޕޮލިހަށް
ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ބެނާތަކެއް ޕްރިންޓް ކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ ޝާވިން ފުލުސް އޮފީހަށް
 
ފުލުހުން ބުނީ ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް

ފ. އަތޮޅު ސައޫދީ ޝާހީ ޢާއިލާއަށް ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ބުނެ ބެނާތަކެއް ޕްރިންޓް ކޮށްގެން ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޝާވިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވެސް ވަނީ ޝާވިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރި ސުވާލު ކުރުމެއް ކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޝާވިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރެވުނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެއީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ބެނާތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްގެންތޯ ރާއްޖެ އެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން ވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ސުވާލު ކުރެވުނީ ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝާވިން ހާޒިރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:15 ހާއިރުއެވެ. އޭނާ ހާޒިރު ކުރީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ބެނާތަކަކާއި ޓީޝާޓްތަކެއް ޕްރިންޓް ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ޝާވިންގެ ބަހެއް ރާއްޖެ އެމްވީއަކަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝާވިންއަކީ ކުރިން ފިލްމު ކުޅުނު ސްޓާރެއް ނަމަވެސް މިހާރު އާޓާއި ޕްރިންޓިންގގެ މަސައްކަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.

ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބެނާފަދަ ތަކެތި ދަމާކަށް ސަރުކާރުން ޖާގައެއް ނުދެއެވެ. ފ. އަތޮޅުގައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅުނު އިހްތިޖާޖް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ  ހުއްޓުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް