ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާ

ޗައިނާއާއި އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަށް އެމެރިކާއިން އިތުރު ލުއި ތަކެއް ދީފާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފި

  • ބޮޑެތި ޓެކްސްތައް ނެގުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
  • ދެގައުމަށް ފައިދާ ކުރާނެ
  • އެމެރިކާއިން ޓެކްސް ނަގާނީ ޗައިނާއިން އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:34 | 2,868

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - އަލްޖަޒީރާ

"ޗައިނާ ޓްރޭޑް ޑީލް" ގެ ނަމުގައި އެމެރިކާއާއި ޗައިނާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިތުރު ލުއި ތަކެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ޢާންމުވެއްޖެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާ އާއި ދެމެދު ހިންގާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައަށް ލުއި ތަކެއް ގެންނަން ދެގައުމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގި މުޢާމަލާތްތަކަށް ފަހު "ފޭސް ވަން" ގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް ދެޤައުމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އެތެރެކުރާއިރު، ނަގަމުން އައި ޓެކްސްގެ މިންވަރު ދަށްކޮށް އަދި ބަރ ޓެކްސް ވަނީ އެއްކޮށް އުވާލާފައެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޞްރަޙު ދިރާސާކުރާ މުޙައްލި؛ލުން ބުނެފައިވަނީ ބުނީ ޓެކްސްތައް އުވާލުމަށް ރައީސް ޓްރަންޕް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ކޮމަރސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުރިން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ނަގަމުން އައި ޓެކްސްތައް ދެގައުމުން އުވާލަން ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ދެގައުމަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދެޤައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ޗައިނާގެ ކޮމަރސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ޓްރަންޕް ގެ މަޝްވަރާ ތަކުގައި ބައިވެރިވި އެމެރިކާގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންނާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓެކްސް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ޗައިނާއިން އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް އެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.