ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ހަކަތަ އުފެއްދުން

ފަންޑު ލިބިފައިހުރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނަން: މިނިސްޓަރ

  • ހަކަތަ އުފައްދާއިރުވެސް ވެއްޓަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ 70 އިންސައްތަ ސޯލަރ އެނާރޖީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ވިސްނާފަ
  • މުޅި ރާއްޖެއިން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާވަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރަނީ 280 މެގަވޯޓް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 19 ނޮވެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 17:53 1,813

"ރާއްޖެޓީވީ"ގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ.ހުސެއިން ރަޝީދް ހަސަން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ލިބިފައި ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވިހަ ގޭހުގެ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމުގެ އިތުރުން، އިޤްތިސާދަށްޓަކައިވެސް ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި މިހާރު ފަންޑު ލިބިފައި ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ 70 އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނާފައިވާއިރު، އެކަމަށްޓަކައި އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބޭނުންވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޑީސަލަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތައަށް ބަލާއިރު އެންމެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރަނީ 280 މެގަވޮޓް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔައީ އެންމެ 6 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. އަދި ހަކަތައިގެ ބޮޑު ބައެއް ބޭނުން ކުރަނީ ޑީސަލް އަންދައިގެންކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

" ޕީކް ލޯޑްގަ، އެންމެ މައްޗަށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާއިރު ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 280 މެގަވޮޓް، އޭގެތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 94 ޕަސެންޓަކީ ޑީސަލް އަންދައިގެން، ތެޔޮ އަންދައިގެން އުފައްދާ ކަރަންޓް، ހަމައެކަނި ގާތްގަނޑަކަށް 6 ޕަސެންޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ފޯރުކޮށްދެމުން އައީ އަޅުގަނޑުމެން މި އޮފީހާއި ހަވާލުވުމާއި ހަމައަށް، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 16 މެގަވޮޓް،

~ އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ.ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް ދެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަމުންދާއިރު، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދޭ މިންވަރު ވީހާވެސް އިތުރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތިމާވެށީގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު ކަމަށާއި، އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައިވެސް ވެއްޓަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ނުވާގޮތް ހެދުމަށް އިސްކަންދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް