ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް: މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުގައި ކުލަޖައްސައިދޭނެ ތަނެއް

  • މާލެ ކައިރީގައި އެއްވެސް ރަށެއް ޕިކްނިކް ދިއުމަށް މިހާރު ނެތް
  • ދަތުރުދިއުމަށް އެނބޫދޫ ފަޅުން ސަރަހަދެއް ތަރައްގީ ކުރަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައި
  • ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނަ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 9 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 16:51 | 4,339

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓު - ޓްވިޓަރ

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީގެ ކާރުބާރުބޮޑު މަގުތަކާއި އެއްވާންޏެއްގައި އިވެމުންދާ ބަރުގޮނުގެ އަޑާއި، ވަށައިގެންވާ ކޮންކްރީޓުން ބޭރަށް ނުކުތުމަށް މި ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން ވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ބަންދުގެ ގޮތުގައި ކިތަންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނަސް މުޅި ސިޓީން މީހުން ހުސްވެ ހިމޭންކަންވެރިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ވީކެންޑް ލިބުނަސް ވަޒީފާ ހުންނަ ގޮތުން ދުރު ރަށްތަކަށް ފުރައިގެން ނުދެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ މީހުންގެ ޝަކުވާއަށް ވެފައިއޮތީ އާއިލާއާ ރައްޓެހިންނާއެކު މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލާނެ ތަނެއް ނެތުމާއި ހިތްފަސޭހަކޮށްލާ ތާޒާވައިގެ ތެރެއަށް ނުކުމެލާނެ ތަނެއް ނެތުމެވެ.

އަހަރުތަކެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރަށްފަހު މި އިންތިޒާރެއް ނިމުމެއް ގެނެސްދީ މާލެ ކައިރިން ޕިކްނިކް ދެވޭނެ ރަށެއް ހައްދައި ދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދު މި ސަރުކާރުންވިއެވެ. އަދި އެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ކެތް މަދުވެފައެވެ.

މާޒީގެ ތެރެއަށް ޖެހިލާއިރު، ކުރިން މާލެސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އާއިލާތައް ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުޑަބަނޑޮހާއި ފޭދޫ ފިނޮޅަށް ފިކްނިކްދެއެވެ. ހިތްގައިމު ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށުން ލިބިގަންނަ އެ އުފަލަކީ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއި ގިނަ ރައްޓެހިންނާއި ދިމާވެ އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާ ސަބަބަކަށް އޭރު އޮތީވެފައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރުން މި އުފާވެރި ފިކްނިކް ދަތުރުތަކަށް ނިމުން އައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތައް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ދިނުމާއެކުއެވެ.

އެތައް ބައެއްގެ ގޮވެލިތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއްދީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެކަންވެސް ކުރިއެވެ. މިނިންމުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރިނަމަވެސް ޕިކްނިކްދާނެ އެހެން ރަށެއް ދައްކާނެ ކަމަށްބުނެ އޭރުގެ ސަރުކާރުން މިކަންބޮޑުވުންތަކަށް މާބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ނުދިނެއެވެ. ދައްކަމުން ދިޔައީ ކުލަ ނުޖެހޭ ހުވަފެންތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ކުޑަ ބަނޑަހުގައި ބަޔަކު ވޮލީ ކުޅެނީ

ފިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ހުވަފެން ބިލާހަކަށްވެ އެއީ ފަނޑުވި އުންމީދުތަކަށް ހަދައިގެން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ތިއްބާ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިވަނީ މި ހުވަފެނުގައި ކުލަޖައްސުވައިދީފައެވެ. ދަތުރުދިއުމަށް އެނބޫދޫ ފަޅުން ސަރަހައްދެއް މިހާރު މިވަނީ ޚާއްސަކޮށް، މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން 15 މިނެޓުން ދެވޭ އެނބޫދޫފަޅުގެ ހުޅަނގުން ހިއްކާފައިވާ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު މިނަކީ 3.3 ހެކްޓަރެވެ. އެތަނުގައި މޫދު ކުޅިވަރާއި ބާބަކިއު ހެދޭނެ ތަންތަނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަނާއި އާއިލީއެކު ތިބެވޭނެ ކޮޓަރިތަކާއި އަވަސް ފަރުވާ ދޭ ރޫމެއް ވެސް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމާ އެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް މިމަހު 12 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން އެދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 އިން 06:00 އަށް ދަރުބާރުގެ ހަކުރާ މާލަމުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރެވޭ މި ޕިކްނިކް އައިލެންޑްއާ ބެހޭ ގޮތުން 'ރާއްޖެ އެމްވީއަށް' މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ސަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، މާލެ ކައިރިން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ޚާއްސަ ރަށެއް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަމާއު ވިދާޅުވީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިފުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި 12 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ދިއުމަށް ސަމާއު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފިކްނިކް ދާނެ ޚާއްސަ ރަށެއް ނެތުމީ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއެއް

އެނބޫދޫފަޅު ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ތަރައްގީ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް އާންމުން ބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޕިކްނިކްއަށް ޚާއްސަކޮށް ރަށެއް ތަރައްގީ ކުރާތީ އުފާވާ ކަމަށާއި، އުންމީދުކުރަނީ އެރަށަށް ގިނަ އާއިލާތަކަކުން ޕިކްނިކް ދިޔަނަމަވެސް ތޮއްނުޖެހޭ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ނިންމި ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. އަދި މިހާރު މާލެ ކައިރީގައި ޕިކްނިކްދާނެ ރަށެއް ނެތުމުން ބޮޑު ހަރަދުކޮށްފައި ގެސްޓްހައުސްތަކަަށް ރަށްރަށަށް ޕިކްނިކް ދާކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ރަސްފަންނާއި، އަރޓިފިޝަލް ބީޗްގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ މޫދާއި، ހުޅުމާލެ މޫދަކުން ނިންމާލެވޭކަށްނެތެއެވެ. މިއީ މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ނުކަތާވަރަށް ގޯންޏަކަށް އެއްޗެއް އަޅާލުންފަދަ ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިން ބައިކޮށްފައި ދެބައި މާލެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭއިރު، މާލެ ކައިރިން ރަށެއް ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ޚާއްސަ ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ވަކާލަތު ކުރާ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު މިއީ ޒަރޫރީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.