ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އަދާލަތު ޕާޓީ

ގައުމިއްޔަތަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތިބި އަނދިރި ބާރުތަކާމެދު ފާރަވެރިވެ ދެމިތިބުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

  • ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކުއުޅޭ
  • މިދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ފިކުރީ ހަނގުރާމަ ދަނީ ކުރަމުން
  • އެމްޑީއެން އުވާލުމުން ރައީސްއަށް ޝުކުރުއަދާކުރި

ކ. މާލެ | 7 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:27 | 3,089

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިސްލާމް ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތު ނަގަހައްޓައި ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ފޫގަޅާލާފައި ތިބި އަނދިރި ބާރުތަކާމެދު ފާރަވެރިވެ ދެމިތިބުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިސްލާމް ދީނަށް ތައުހީނުކޮށް، ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާރކްގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާޠިލުކުރުމުން ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި އަދާލަތުން ބުނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 67 ވަނަ މާއްދާގައި ފަރުދީގޮތުން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެމާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) އާއި (ކ) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އިން ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ރޫލް އޮފް ލޯ ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، އެންމެހައި ވަޒީރުންނަށާއި، އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދާލަތުން ބުނީ ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި. ޤާނޫނު ހިނގަންވާނީ ހުރިހައި އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުވާންވާނީ އެޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި އިންސާފުވެރި ތަރަޙައެއްގެ މަތީގައި އެކުލަވާލެވޭ ޑިއު ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ އަދާލަތުން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުން އައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން، އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނުކޮށް، މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަން ކިނލަބުވާފަދަ ގޮތަކަށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވާތީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ އެތައް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށާއި މި ރިޕޯޓު ނެރުމުގައި ޝާމިލުވި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، އަދާލަތު ޕާޓީއާއި، ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ރާއްޖޭގެ އެތައް ލައްކަ ރައްޔިތުންނެއް ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ސަރުކާރުގެ އަދި ޚާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، ޖަމްޢިއްޔާ ސަސްޕެންޑުކޮށް، ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގި ޖަރީމާ ތަހުޤީޤުފަށާ، ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އަދި ތަކުރާރުކޮށް އެކި މަހައްލުތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ހުރި އެންމެހައި ކަންބޮޑުވުމެއް އަޑުއެއްސެވުމަށް އެޢިލްމުވެރިންނާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައްދަލުކުރެވީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަދާލަތުން ބުނީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާ އެތައް ބަޔަކު މިދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ފިކުރީ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުން އަންނަ ޒަމާނެއްގައި، އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނުފޫޒުގަދަ އެތައް ބާރުތަކަކުންނާއި ރާއްޖޭގައި ތިބި މަދު ނަމަވެސް ނުފޫޒުގަދަ މަދަދުގާރުންތަކެއް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ދިފާއުގައި ތިބިކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިއިން ނުފޫޒަކަށް ބެއްލުމެއްނެތި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެގެހެއްޓެވިކަމީ މި ޕާޓީއާ ރައްޔިތުންނަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައީސް ޞާލިޙް ދެއްވި ޔަޤީންކަމުގެ މަތީގައި އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ދެމިހުރިކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ.

އަދާލަތުން ބުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއްވެސް ވާން ތައްޔާރަށް ތިބޭ ރައްޔިތެއްކަން ތާރީޚު ހެކިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަނދިރި ބާރުތަކުން ދޭ ކޮންމެ ޙަމަލާއަކުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތާއި، ރާއްޖޭގެ ދީނާއި ރައްޔިތުންގެ އަޤީދާގެ ދިފާޢުގައި އެ ރައްޔިތުން، ސިޔާސީ ކުލައަކަށް އަތޮޅަކަށް ޖަޒީރާއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެކީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ތެދުވާނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ހަނދާންނެތިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އޮޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ އޮޅުންފިލުވައިދީފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.