ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސޯލަރ އެނަރޖީއަށް އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް ސަލީމު އެދިވަޑައިގެންފި

  • ތެލަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލާ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަންޖެހޭ ކަމަށް ސަލީމު ވިދާޅުވި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 6 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 17:54 2,608

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސަލީމު - މަޖިލިސް

އަންނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ސޯލަރއަށް އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދައްކާ އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަހުމަދު ސަލީމު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ސަލީމު މިގޮތަށް އެދިވަޑައިގަތީ ސަލީމު ހުށަހެޅުއްވި ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި އަދި މިބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުސަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުޑަވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގަރާރަށް ފަހު ބަސް ވިދާޅު ވަމުންނެވެ. ސަލީމު ވިދާޅުވީ ތެލަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލާ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

މިހިނގަމުންދާ އަހަރު ތެލުގެ އަގު ހެޔޮ ކުުރުމުގެ ގޮތުން ބިލައަނަކާ ގާތަށް ފައިސާ ހޭދަކުރާކަމަށް މެމްބަރ ސަލީމު ވިދާޅުވި އެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައިވެސް ކަންއޮތީ އެގޮތަށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ސަލީމު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި އެގޮތަށް އެކަން އޮވެ ތެލަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލުމަށް މިގަރާރުން ގޮވާލުމަކީ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްކަމުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓް ކޮމެޓީން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާއިރު އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެެއްވުމަށް ސަލީމު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ސަލީމު ވިދާޅުވީ ތެލަށް ދީފައިވާ ސަބްސިޑީގެ ތެރެއިން 119 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެހާހުން ދަށުގެ 143 ރަށަކަށް ދީގެން ކަރަންޓު ބިލު ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެއިން ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފުރާޅުގައި ތިން ކިލޯ ވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕެނެލް ބަހައްޓައިގެން ކަމަށް ސަލީމު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭރުން މަހެއްގެ މައްޗަށް މިހާރު ދައްކަމުންދާ ހާހަކަށް ވުރެ ބޮޑު ކަރަންޓު ބިލް 700 ރުފިޔާއަށް ތިރިކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަލީމު ވިދާޅުވި އެވެ. ސަލީމު ވިދާޅުވީ މިއަދަދުތަކަކީ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ކާރުންނާއެކުގައި ޖަހާފައިވާ ހިސާބުތަކަކުން ފެންނަ އަދަދު ކަމަށެވެ.

ތެލަށް ދޭ ސަބްސިޑީ އެބަޖެހޭ ފުރޮޅާލަން. އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅަނީ 119 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖުމްލަ 143 ރަށަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އެއީ އަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދޭ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު މިކަމާބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ހާމަކުރާނަން. އަޅުގަނޑު މިހިސާބު ހެދިގޮތަކީ އެވްރެޖްކޮށް ރަށެއްގައި ހުރީ 150 ގެ ކަމަށް ބެލިއަސް އަދި އެވްރެޖް ގެ އަކަށް ބޭނުންވަނީ 400 ކިލޯވޮޓު އަވަރ ކަމަށް ބެލިއަސް އެވްރެޖް ގެއަކަށް ބޭނުންވާނީ 3 ކިލޯ ވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕެނަލް ޖަހަން އެނގޭތޯ. ސޯލާރގެ އަގު މިހާރު ހުރީ 3000 ޑޮލަރަށް ކަމަށްވެފައި އިންޓެރެސްޓް ރޭޓް ނުލާ އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާ 119 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ކައުންސިލްތަކުން މިކަމުގައި ލޯނު ނަގާ މީހުންނަށް އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުމަށް އެހީތެރިވެދޭން.

~ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސަލީމު

ސަލީމު ވިދާޅުވީ 119 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ކައުންސިލްތަކުން އިންޓެރެސްޓް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށެވެ. ސަލީމު ވިދާޅުވީ އިންޓަރެސްޓަކާއި ނުލާ ގޭގޭގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށްދަނީ 46،000 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިމިސްރާބަށް ދާންނުޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި މާލޭގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ގްރިޑްގެ ހިދުމަތް މިހާރުވެސް ދެމުން ގެންދާކަން ސަލީމު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކައިފިން ސްޓެލްކޯ އާ ފެނަކަ އާ ވެސް. އެކުންފުނި ތަކުންވެސް ބޭނުންވަނީ މި މިސްރާބަށް ދާން. އެއްވެސް ހުރަހެއް މިހާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން.

~ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސަލީމު

މީގެއިތުރުން ސަލީމު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއިން ކަންކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. ކުލައިމެންޓް ކޮންފަރެންސްތަކަށް ގޮސް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ހާމަކުރުމުން ކޮންމެސް މަޝްރޫޢަކަށް ފައިސާ ލިބޭކަމަށާއި އެފައިސާއިން ކުލައިމެޓް އެޑަޕްޓޭޝަންގެ ނަމުގައި ކޮންމެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަނީ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަގީގީ މައްސަލައަކީ ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ގްރީން ހައުސް ގޭސް ކަމަށް ސަލީމު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ތޮށި ލެވިދާނެ. އެކަމަކު ކަނޑުގެ ލޮނިގަނޑު އުސްވުން ނުހުއްޓެވޭހާ ހިނދަކު އެ ތޮށިގަނޑު އުސްކުރުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިކުރާ ވަކާލާތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޕޮޒިޝަން ބަދަލުކޮށް ކުލައިމެޓް މެޓިގޭޝަނަށް ގައުމުތަކަށް އެބަ ގޮވާލަންޖެހޭ. އަދި ޕެރިސް އެގްރިމެންޓްގެ ރޫހާ ހިލާފަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަ އިން ޖައްވަށް ގްރީން ހައުސް ގޭސް ބޭރުކުރާ ގައުމުތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް އދ ގެ ގިޔުގަނޑުގެ ތެރެއިން ގެންނަންވެއްޖެ

~ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސަލީމު

ސަލީމު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުލައިމެޓް އެމަރޖެންސީ އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި މި ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްވެެއްޖެނަމަ އެކަން ކާމިޔާބު ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައިވަނީ މިގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް