ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޓޯރކީޑޯ

ޓޯރކީޑޯ އިންޖީން: މެއިންޓެނަންސް މަދު، ތެލެއް ބޭނުން ނުވާނެ

  • އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ތެލެއް އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އިންޖީން ހިންގާނީ ހަމަ އެކަނި ބެޓަރިން
  • އައުޓް ބޯޑް 80 ހޯސްޕަވަރ އަދި އިންބޯޑު 320 ހޯސްޕަވަރ ލިބެން އެބަހުރި
  • ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި މެއިންޓެއިން މަދުވާނެ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:41 | 35,333

ޓޯކީޑޯ އައުޓްބޯޑު އިންޖީނެއް އަޅާފައި - ގޫގުލް

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެކި ކަހަލަ އިންޖީނުތަކާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ ޑީ ޓެކް ކުންފުނިން، ޕެޓްރޯލް ޑީސަލް ބޭނުން ނުކޮށް ދުއްވާ އައުޓް ބޯޑު އަދި އިން ބޯޑު އިންޖީނެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑީޓެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަސީހް އިމާދު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ އަވިން އުފައްދާ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ޓޯކީޑޯ ބްރޭންޑުގެ އައުޓްބޯޑު އަދި އިންބޯޑު އިންޖީނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއަށް އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ތެލެއް އަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އިންޖީނު ހިންގާނީ ހަމަ އެކަނި ބެޓަރިން ކަމަށެވެ. އަދި ބެޓަރި ރަން ކުރަނީ ސޯލަރ ޕެނަލުން ކަމަށް ވެސް މަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބެޓަރީ ޗާޖްކުރެވޭނެ ރަށު ކަރަންޓުންވެސް. ބެޓަރީ ޗާޖްކުރެވޭނެ ހައިޑްރޯލިކް ކަރަންޓުން ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފްކުރަން ގެނެސް މިހުރީ ކުޑަ އިންޖީނެއް. ނަމަވެސް އައުޓްބޯޑުގައި އެބައުޅޭ ބޮޑު އިންޖީނާ ހަމައަށް ވެސް. އެންމެ މައްޗަށް 80 ހޯސް ޕަވަރ ވެސް އެބަހިމެނޭ. މިވަގުތު މިހުރީ 8 ހޯސް ޕަވަރާއި 5 ހޯސް ޕަވަރު. މީގަ މި ހުންނަނީ ޓިލަރ ވައްތަރު އަދި ރިމޯޓް ވައްތަރު. އެއީ ހުންގާނާ ރިމޯޓާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުންނަ ވައްތަރު. މިއީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް އިންޖީން. މިއަށްވުރެ މަތީ ހޯސްޕަވަރުގަ ހުންނާނެ އިންބޯޑް އިންޖީން. އިންބޯޑް އެއްޗެއްހި އެބަހުރި 320 ހޯސްޕަވަރާ ހަމައަށް

~ ޑީޓެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަސީހް އިމާދު

މަސީހު ވިދާޅުވީ އިންބޯޑު އިންޖީން ބޮޑަށް ވިސްނާފައި ހުރީ ފެރީފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ މަތީގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އިންޖީނުގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއްގައި މި އިންޖީނު ބޭނުންކޮށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަތީޖާ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މިއަދުވެސް ބަލާލައިފިން ކިހިނެއްކަން މިކަން ކުރާނީ. މަތީގައި ޕެނަލްތައް އަތުރާލާފައި އިންބޯޑުކޮށް. އެއްވެސް ވަހެއް ވެސް ނުހުންނާނެ، ޕެޓްރޯލް ޑީސަލްގެ ވަހެއް ވެސް ނުހުންނާނެ. އަޑެއްވެސް ނުހުންނާނެނެ. ޓޯކް ވެސް ވަރުގަދަވާނެ. ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް އިންޖީނަށް ވުރެ މީގައި ޓޯކް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް އެނގިފައި މިވަނީ. ރިސޯޓްތަކާއި އެހެންތަންތަން ބޮޑަށް ގްރީންވާން ބޭނުންވަނީ. ގްރީންވީމަ އަސްލުގައި އަގުވެސް ލިބޭ. ބައެއް ތަންތަން ވެސް ގްރީން ވެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ވޭސް ބޭނުންވަނީ މެރިން ވެސް ގްރީންވާން

~ ޑީޓެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަސީހް އިމާދު

މަސީހު ވިދާޅުވީ އެހެން އިންޖީނުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މޫވިންގ ޕާޓްސްތައް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށްބޮޑު މެޝިންގަނޑެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޓޯކީޑޯގައި މޫވިންގ ޕާޓްސް ނެތުމުން ކަންފަތިވުން ކުޑަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގައި ޕްރޮޕެލާ ޖަހާފައި ހުންނަ ބައިގައި މޯޓަރު އިންނަ އިރު އެއީ ވަރުގަދަ މޯޓަރެއް ކަމަށާއި، އެއިން ރިވާސްވެސް އަދި ފޯރވަރޑްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕެޓްރޯލް އިންޖީނާ އަޅާބަލާއިރު، ޓޯކީޑޯގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 30 އިންސައްތަ ބޮޑުވާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިންޖީނެއް ގަންނަން ފުރަތަމަ ކުރާ އިންސްވެސްޓްމެންޓް ބޮޑުވި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ފަހުން ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް ފިއުލްއެއް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ. ދެން ރަންކުރާނީ ޒީރޯ ކޯސްޓުގައި. އެހެންވެގެން ނޫން އަގުބޮޑުވާން ޖެހޭނީ. މި އުފެއްދުގައި އިންޖިނިއާރސް އަދި މި އުފައްދާ ކުންފުންޏަކީ އަގުބޮޑު ބައެއް. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާނީ އެ އެއްޗެހި ދަށަށްދާނެ ކަމަށް. މިއަދު މި ގެނައި އެއްޗެއްސަށް ޑިއުޓީ ވެސް ނެގިފައި މިހުރީ. އެހެންނަނަމަވެސް މުސްތަގުބަލުގައި އުއްމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުން މި އެއްޗެއްސަށް ޑިއުޓީ ވެސް ނުނަންގަވާނެ ކަމަށް. އެހެންވިއްޔާ މިއަށްވުރު ބޮޑަށް އަގު ދައްވެގެންދާނެ

~ ޑީޓެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަސީހް އިމާދު

މަސީހު ވިދާޅުވީ ޓޯކީޑޯގައި ހަލާކުވާ އަދި ސްޕެއަރ ޕާޓްސްތައް ނެތުމުން އިންޖީނުގެ ލައިފްޓައިމް ހަތަރުގުނަ ދިގުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގައި ހުންނަ ކަނެކްޝަންސްތަކާއި ތަންތަނުގައި ދަމިލަ ނުޖަހާގޮތަށް ބަލަހައްޓައިފިނަމަ މިއީ މެއިންޓެއިން ބައި ވަރަށް ކުޑަ އެއްޗެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓޯކީޑޯ ބްރޭންޑުގެ ބެޓަރިވެސް އެ ކުންފުނިން ވިއްކާނެ ކަމަށެވެ. މަދުންފަހަރަކު މެއިންޓެއިން ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް މި އިންޖީނުގެ ބެޓެރި ނުގޮވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ބެޓަރިތަކަށް 9 އަހަރުގެ ވޮރަންޓީ ވެސް ދީފައިވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑީޓެކުން ބުނީ ފަސް ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނެއް އެއް ޗާޖަރު މެދުވެރިކޮށް ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފުލް ޗާޖުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 80 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނެއްގެ ބަދަލުގައި ޓޯކީޑޯ އިންޖީނެއް ބޭނުން ކުރުމުން 350 ކާރުން ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސް ނައްތާލުމާ އެއްވަރުވާނެ ކަމަށް ޑީޓެކުން ބުނެއެވެ.

ޑީޓެކްއިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ޓޯކީޑޯގެ 5 ހޯސްޕަވަރުން ފެށިގެން 320 ހޯސްޕަވަރާ ދެމެދުގެ އިންޖީނުތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އިންޖީނުތަކެކެވެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޖުމްލަ 90،000 ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި ޓޯކީޑޯ އިންޖީނު ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.