އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް

ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން, މިހާތަނަށް 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢު ހުށަހަޅާފައިވޭ: ފައްޔާޒް

  • ސަރުކާރުގެ ޢަމާޒަކީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން
  • ބިޑްކުރުމެއްނެތި 137 މިލިޔަން މަޝްރޫޢު ހިންގަން ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން 20 މަޝްރޫޢަކަށް ނެގޯޝިއޭޓް ކުރާނަން : ފައްޔާޒް

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:21 | 3,298

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް - ރާއްޖެ އޮންލައިން

ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން, 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް އެކި ފަރާތްތަކުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ހިންގަން ޑޮންގްފެންގ ކުންފުންޏާއެކު ފްރޭމް ވޯކް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން, އެކި އެކި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް މިހާތަނަށް 137 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ނެގޯޝިއޭޓް ކުރާނީ 20 މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ. އެއީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ތަކާއި، ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއު ތަކުގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތައްކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޢަމާޒަކީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވެގެން ދިޔުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ޞަރަޙައްދުގައި އިކޮނޮމިކް ހަބް ތަރައްޤީކުރާއިރު ކަރަންޓަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި ހަތަރު އިގްތިސާދީ ހަބެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމައިފައި މިވަނީ. އެތަނުން އެއް ހަބަކީ އައްޑޫ ސިޓީ. އަނެއް ހަބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅައިފައި މިވަނީ ލ.އަތޮޅު އެއްކޮށް. ދެން ނޯތުގައި އިންނަ ދެ ހަބްގެ އެގްޒެކްޓް ތަނެއް އަދި ކަނޑައެއް ނޭޅޭ. މިތަން ތަނަކީ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ތަކެއް އަންނާނެ ތަންތަން އެގޮތުން ކަރަންޓަކީ އިކޮނޮމިކްޑިވޮލޮޕްމެންޓާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ހުންނަ ކަންކަން

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް

މި ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވީ އައްޑޫސިޓީގައި މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ދުވަސްވެފައި އޮތް ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި މި ނިޒާމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ނިޒާމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އައްޑޫސިޓީގައި ޒަމާނީ ހަކަތައިގެ ނިޒާމާއް ޤާއިމުކުރެވުމުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި ފައިދާ ތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަޝްރޫއު ފުރިހަމަކުރެވުމުން ދެކުނުގައި ދިމާވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދެކުނުގައި ހިންގުމަށް ރާވަފައިވާ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.