އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ

ބިޑަކާނުލާ ގުޅީފަޅު ހިއްކަން ބޮސްކާލިސްއާ ޙަވާލުކުރި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް!

  • މިއީ 53 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް
  • މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވަނީ 180 ދުވަސް
  • އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ 17 އޮކްޓޯބަރުގައި

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:31 | 2,553

ގުޅީފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު-- - ޓްވިޓަރ

ބިޑްކުރުމެއްނެތި ގުޅީފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާއި ޙަވާލުކުރި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެވެ.

"ބޮސްކާލިސްއަށް ބިޑަކާ ނުލާ ބިން ހިއްކަން (ގުޅީފަޅު) ދިނުމުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެކަން ބަލާދިނުމަށް، މިކޮމެޓީއަށް އެބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްފަ، އެއީ ކިހިނެއް ކިހިނެއް ހިނގާދިޔަ ކަމެއްތޯ،"

~ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ/ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ޣަފޫރު އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެމްބަރުން އެކަމަށް ތާޢީދުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމެޓީއަށް ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް އެންޑް ނޭޝަނަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން ކޮމާރޝަލް ޕޯޓު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ 06 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށާއި، 4 ކިލޯ މީޓަރުފެ ތޮއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށް މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުން، މާލޭގެ އިންޓީރިއަރ ބަދަލުކޮށް މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވެ ރައީސުުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް، މާލެ ހިތް ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކުންފުނިން މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ 2007 އިން 2015 އާއި ދެމެދު ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 10 ރަށެއްގައިި ޖުމްލަ 198 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައެވެ.

ގުޅީފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢޫ ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރީ 53 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝަނާ ފާރޫޤެވެ. އަދި ބޮސްކާލިސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އޭރިއާ މެނޭޖަރ ޑޭވިޑް ބޫސްޓެޑްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.