ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ސިޓީ ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނަން: މޭޔަރު ޝިފާ

  • މާލޭގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވޭ
  • ގިނަ ކައުންސިލަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 21 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 13:39 3,017

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި މޭޔަރ ޝިފާ ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށްށާއި، ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ގިނަ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަށް އަންނައިރު، މަޤާމުގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ މާލެއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. މިއަދު މާލެސިޓީގެ އިދާރާއެއް ނެތް ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޢިމާރާތެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ސިޓީ ހޯލެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ކުރުމަށް މިސަރުކާރަށް ވަގުތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ޝިފާ ވިދާޅުވީ ބައިވަރު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ތަނެއްގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވަނީ ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މޭޔަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން ތިބުމުން ކޮންޕެޓިޝަން އުފެދޭތީކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ މިފަހުން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދުނީ މާލޭގެ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. ޝިފާ ވިދާޅުވީ މާރުކޭޓް ބަންދުކުރި އިރު އެތަނުގައި ހުރި ގޮޅީގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ގިނަ ކައުންސިލަރުންނަށް އެއްބަސްވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މޭޔަރުގެ ހައިޞިއްޔަތުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކައުންސިލަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަން ނިންމާނެ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޝިފާ ވިދާޅުވީ މި ނިޒާމު ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މުޅި ނިޒާމު ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖާގަ ހެދުމާއި ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ރޯލް ވެސް އެލްޖީއޭގެ ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންނަމަވެސް އެލްޖީއޭއަށް އެރޯލް ނުކުޅެވި ދިޔަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެލްޖީއޭ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެއިލްވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. މިހާރު ސަރުކާރު އޮތީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ވިސްނުމެއްގައި. އެލްޖީއޭ ވެސް މިހާރު އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ. މިއާ ނުލާ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތައް ހިނގާފައެއް ނެތް. މިހާރު މިޒަމާނުގައި ސިޓީތަކުގެ ގަވަރނަންސް އޮތީ ކިހިނެތްތޯ ބަލާ ހަދާނެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކަށް ވަރަށް ފައްކާކޮށް އަންނަން ޖެހޭ ނިޒާމެއް

~ ޝިފާ ވިދާޅުވި

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލައުޅޭ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން ބޭނުންވަނީ ވީކް މޭޔަރުގެ ސިސްޓަމެއްތޯ ވަރުގަދަ މޭޔަރު ސިސްޓަމެއްތޯ ވެސް ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޤަވާއިދުތައް ހަދައި، އެޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެލްޖީއޭ ރޯލް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް